99 ฝึกสมาธิ " พุทธเมตตา 1, 2, 3, 4 "   40  
100 บทสวดมนต์ทำวัตร เช้า-เย็น   40  
101 การบวชเป็นภิกษุณี / การเป็นภิกษุณี   40  
102 บทบาทหน้าที่ของสตรีก่อนและในสมัยพุทธกาล   40  
103 ทำไมจึงต้องมีภิกษุณี / ภิกษุณีสงฆ์ในศรีลังกา   40  
104 คุณสมบัติของนักบวช / ภิกษุณีในประเทศไทย   40  
105 สังคมภิกษุณีสงฆ์ในสมัยพุทธกาลการสืบสายภิกษุณีสงฆ์ในศรีลังกา   40  
106 ศรัทธา, ความงดงามแห่งจิต / แนวทางพระโพธิสัตต์ 1   40  
107 มังสวิรัติ / แนวทางพระโพธิสัตต์ 2   40  
108 การรับศีลโพธิสัตต์ / ศีลพระโพธิสัตต์   40  
109 การเกิดเป็นมนุษย์ / อายุขัย   40  
110 สุขาวดี / โพธิสัตต์ที่ควรรู้จัก   40  
111 อสุภกรรมฐาน / สังขาร 1   40  
112 ชุมชนสังฆะ / การบิณฑบาตโปรดสัตว์   40  
113 กบิลพัสดุ์ / ศากยวงศ์   40  
114 พระอานนท์ / พระนันทะ, พระราหุล   40  
115 สงบเพื่ออะไร / ธรรมะอยู่ที่ปล่อยวาง   40  
116 พรหมวิหาร 4 / พุทธัง สรณัง คัจฉามิ   40  
117 ความเข้าใจในศีล / ชาวพุทธต้องเป็นผู้ดี   40  
118 อริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค)   40  
119 เผื่อใจไร้ทุกข์ / ความพยาบาท   40  
120 พิจารณาความตาย / สังขาร 2   40  
121 การเอื้อเฟื้อ / เป้าหมายของชีวิต   40  
122 ปริยัติ ปฏิบัติ / การเลือกอาจารย์   40  
123 Body As a Great Teacher / Meditation & Benefit   40  
124 Nonself   40  
125 Meditation for Buddhist & Christian / The First Sermon   40  
126 Be in the present-be happy / Loving Kindness   40  
127 ความเป็นมาของวัชรยาน / ความเป็นมาของมหายาน   40  
128 วิวัฒนาการของพระโพธิสัตต์ / วุฒิภาวะทางอารมณ์   40  
129 พระนางยโสธรา / ชมพูทวีป   40  
130 มหาปชาบดีนิพพาน / พระนางเขมา, พระอุบลวัณณา   40  
131 -   -  
132 ความรัก / กลัวผี, พรหมวิหาร 4   40  
133 สมาธิหินทับหญ้า / จากความรักสู่ความเมตตา   40  
134 อนัตตา / ขันธ์ 5   40  
135 บวชเพื่ออะไร / ชีวิตนักบวช   40  
136 การทำสมาธิ / บุญกุศลของสมาธิ   40  
137 พระนางปชาบดีโคตมี / พระนันทะ, พระนางรูปนันทา, พระราหุล   40  
138 วันเกิด / สายสัมพันธ์แม่สู่ลูก   40  
139 ปณิธานพระโพธิสัตต์ / วิถีชีวิตพระโพธิสัตต์   40  
140 เอาชนะทุกข์จากความพลัดพราก / ทำงานอย่างไรให้เป็นกุศล   40  
141 มลทินของนักบวช / วิถีชีวิตของนักบวช   40  
142 เพศนั้นสำคัญไฉน / สัตว์ในใจของคุณ   40  
143 พุทธคยา / ศาสนาเซน, นิกายเซน   40  
144 ความรู้, วัฏฏะของดอกบัว / พระพุทธเจ้าสอนพระราหุล   40  
145 วิถีชีวิตชาวพุทธ / ความเพียร   40  
146 พระอรหันต์เถรี 13 รูป   40  
147 ความรักของพ่อ / คลายปมโกรธด้วยเมตตา   40  
148 Meditation for Beginner / Over coming Obstacles to meditation   40  
149 ฝึกจิตปลงสังขาร / รูป   40  
150 แม่! / สันติภาพในอ้อมกอด   40  
151 การสืบสายภิกษุณีสงฆ์ในจีน / คุณูปการภิกษุณีสงฆ์   40  
152 อานาปาณสติ / การฝึกปฏิบัติจิต   40  
153 ความหมายของพุทธะ / วัฏฏะแห่งทุกข์   40  
154 พ่อ! / เพียงเพราะเรา...เข้าใจ   40  
 

     

ลำดับที่ >>
99-154>>155-167

     


จำนวนเทปทั้งสิ้น..........................ม้วน   รวมเป็นเงิน..............................บาท

     
      โดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิพุทธสาวิกา   ธนาคารไทยพาณิช์   สาขาพระประโทน   บัญชีออมทรัพย์เลขที่  649-2 15953-4  และส่งสำเนาการโอนเงินมายังโทรสาร  (034)284315  พร้อมทั้งส่งสำเนารายการสั่งซื้อเทป   หรือโทรสอบถามลายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  (034)  258270
กลับหน้า   คำสอน

 วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ. เมืองฯ จ. นครปฐม 73000
โทร. (034) 258-270 โทรสาร (034) 284-315   E- mail : dhammananda99@hotmail.com
Copyright (c) 2002-2003 Thaibhikkhunis.org  All rights reserved.