สมาชิกทุกท่านจะได้รับจดหมายข่าวพุทธสาวิกา เป็นประจำทุก ๒ เดือน รวมไปถึงจดหมายแจ้งข่าวกิจกรรมต่างๆ ของทางวัตรอย่างต่อเนื่อง ตลอดอายุสมาชิก    ตัวอย่าง    จดหมายข่าว พุทธสาวิกาปี  คลิกที่นี้


ใบสมัครสมาชิกมูลนิธิพุทธสาวิกา


ชื่อ...................................นามสกุล.............................................................

ที่อยู่...........................................................................................................

โทรศัพท์....................................................โทรสาร....................................

e-mail......................................................................................................

ขอสมัครสมาชิกมูลนิธิฯ

(   )   รายปี ๑๐๐ บาท         (   )   ตลอดชีพ ๑,๐๐๐ ปี

ใบสมัครสมาชิกมูลนิธิพุทธสาวิกา (สำหรับสมาชิกอุปถัมภ์)

ข้าพเจ้าขอสมัครสมาชิกอุปถัมภ์มูลนิธิพุทธสาวิกาให้แก่................................

ที่อยู่..........................................................................................................

โทรศัพท์...........................................โทรสาร............................................

email......................................................................................................

(   )   รายปี ๑๐๐ บาท        (   )   ตลอดชีพ ๑,๐๐๐ ปี

          ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของมูลนิธิพุทธสาวิกา ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพระประโทน บัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๖๔๙-๒ ๑๕๙๕๓-๔ และส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินมายังโทรสาร (๐๓๔) ๒๘๔ ๓๑๕ หรือ แนบหลักฐานไปทางจดหมายที่มูลนิธิพุทธสาวิกา ตู้ ป.ณ. ๑๐๘ จ. นครปฐม ๗๓๐๐๐
         
สมัครผ่าน  E-mail : chatsumarn@hotmail.com หรือ
         
คลิกที่นี้ เพื่อ Download แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกมูลนิธิพุทธสาวิกา

 

กลับหน้า   มูลนิธิพุทธสาวิกา

 วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ. เมืองฯ จ. นครปฐม 73000
โทร. (034) 258-270 โทรสาร (034) 284-315   E- mail : dhammananda99@hotmail.com
Copyright (c) 2002-2003 Thaibhikkhunis.org  All rights reserved.