รายการเทป

ลำดับที่

หัวข้อพระธรรมเทศนา

จำนวน

ม้วนละ
(บาท)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

99

ฝึกสมาธิ " พุทธเมตตา 1, 2, 3, 4 "

40

100

บทสวดมนต์ทำวัตร เช้า-เย็น

40

101

การบวชเป็นภิกษุณี / การเป็นภิกษุณี

40

102

บทบาทหน้าที่ของสตรีก่อนและในสมัยพุทธกาล

40

103

ทำไมจึงต้องมีภิกษุณี / ภิกษุณีสงฆ์ในศรีลังกา

40

104

คุณสมบัติของนักบวช / ภิกษุณีในประเทศไทย

40

105

สังคมภิกษุณีสงฆ์ในสมัยพุทธกาลการสืบสายภิกษุณีสงฆ์ในศรีลังกา

40

106

ศรัทธา, ความงดงามแห่งจิต / แนวทางพระโพธิสัตต์ 1

40

107

มังสวิรัติ / แนวทางพระโพธิสัตต์ 2

40

108

การรับศีลโพธิสัตต์ / ศีลพระโพธิสัตต์

40

109

การเกิดเป็นมนุษย์ / อายุขัย

40

110

สุขาวดี / โพธิสัตต์ที่ควรรู้จัก

40

111

อสุภกรรมฐาน / สังขาร 1

40

112

ชุมชนสังฆะ / การบิณฑบาตโปรดสัตว์

40

113

กบิลพัสดุ์ / ศากยวงศ์

40

114

พระอานนท์ / พระนันทะ, พระราหุล

40

115

สงบเพื่ออะไร / ธรรมะอยู่ที่ปล่อยวาง

40

116

พรหมวิหาร 4 / พุทธัง สรณัง คัจฉามิ

40

117

ความเข้าใจในศีล / ชาวพุทธต้องเป็นผู้ดี

40

118

อริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค)

40

119

เผื่อใจไร้ทุกข์ / ความพยาบาท

40

120

พิจารณาความตาย / สังขาร 2

40

121

การเอื้อเฟื้อ / เป้าหมายของชีวิต

40

122 ปริยัติ ปฏิบัติ / การเลือกอาจารย์ 40
123 Body As a Great Teacher / Meditation & Benefit 40
124 Nonself 40
125 Meditation for Buddhist & Christian / The First Sermon 40
126 Be in the present-be happy / Loving Kindness 40
127 ความเป็นมาของวัชรยาน / ความเป็นมาของมหายาน 40
128 วิวัฒนาการของพระโพธิสัตต์ / วุฒิภาวะทางอารมณ์ 40
129 พระนางยโสธรา / ชมพูทวีป 40
130 มหาปชาบดีนิพพาน / พระนางเขมา, พระอุบลวัณณา 40
131 - -
132 ความรัก / กลัวผี, พรหมวิหาร 4 40
133 สมาธิหินทับหญ้า / จากความรักสู่ความเมตตา 40
134 อนัตตา / ขันธ์ 5 40
135 บวชเพื่ออะไร / ชีวิตนักบวช   40  
136 การทำสมาธิ / บุญกุศลของสมาธิ   40  
137 พระนางปชาบดีโคตมี / พระนันทะ, พระนางรูปนันทา, พระราหุล   40  
138 วันเกิด / สายสัมพันธ์แม่สู่ลูก   40  
139 ปณิธานพระโพธิสัตต์ / วิถีชีวิตพระโพธิสัตต์   40  
140 เอาชนะทุกข์จากความพลัดพราก / ทำงานอย่างไรให้เป็นกุศล   40  

141

มลทินของนักบวช / วิถีชีวิตของนักบวช   40  
142 เพศนั้นสำคัญไฉน / สัตว์ในใจของคุณ   40  
143 พุทธคยา / ศาสนาเซน, นิกายเซน   40  
144 ความรู้, วัฏฏะของดอกบัว / พระพุทธเจ้าสอนพระราหุล   40  
145 วิถีชีวิตชาวพุทธ / ความเพียร 40
146 พระอรหันต์เถรี 13 รูป 40
147 ความรักของพ่อ / คลายปมโกรธด้วยเมตตา 40
148 Meditation for Beginner / Over coming Obstacles to meditation 40
149 ฝึกจิตปลงสังขาร / รูป 40
150 แม่! / สันติภาพในอ้อมกอด 40
151 การสืบสายภิกษุณีสงฆ์ในจีน / คุณูปการภิกษุณีสงฆ์

40

152 อานาปาณสติ / การฝึกปฏิบัติจิต 40
153 ความหมายของพุทธะ / วัฏฏะแห่งทุกข์ 40
154 พ่อ! / เพียงเพราะเรา...เข้าใจ

40

                                                  ยอดรวม

             จำนวนเทปทั้งสิ้น..............ม้วน   รวมเป็นเงิน.......................บาท
      โดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิพุทธสาวิกา   ธนาคารไทยพาณิช์   สาขาพระประโทน   บัญชีออมทรัพย์เลขที่  649-2 15953-4  และส่งสำเนาการโอนเงินมายังโทรสาร  (034)284315  พร้อมทั้งส่งสำเนารายการสั่งซื้อเทป   หรือโทรสอบถามลายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  (034)  258270

Backสถานที่ติดต่อ
  วัตรทรงธรรมกัลยาณี
เลขที่  195  ถนนเพชรเกษม  ต. พระประโทน
อ. เมืองฯ  จ. นครปฐม   73000
โทร. (034) 258-270  โทรสาร (034) 284-315
ติชม  chatsumarn@hotmail.com