โครงการพัฒนาสุขภาวะกายใจ

โครงการพัฒนาสุขภาวะกายใจแก่สตรีชาวพุทธเพื่อเสริมสร้างสถาบันครอบครัวที่แข็งแรงและมีความสุข 

มูลนิธิพุทธสาวิกา
      จัดอบรมสตรีชาวพุทธโดยตั้งเป้าหมายการดำเนินโครงการพัฒนาสุขภาวะกายใจแก่สตรีชาวพุทธเพื่อเสริมสร้างสถาบันครอบครัวที่แข็งแรงและมีความสุข ด้วยเล็งเห็นว่าการพัฒนาศักยภาพสตรีในระดับเครือข่ายครอบครัวนั้นยังเป็นปัญหาที่ต้องเร่งดำเนินการร่วมกันแก้ไข เพื่อช่วยลดปัญหาสังคม ปัญหาการหย่าร้าง ปัญหาครอบครัวแตกแยก อาชญากรรม และยาเสพติดให้ลดน้อยลง
      โดยในโครงการในปีนี้จะมุ่งเน้นไปยังกลุ่มสตรีในระดับเครือข่ายครอบครัว ที่ต้องการความรู้ความเข้าใจในพุทธศาสนา ทั้งในแง่ปริยัติ และปฏิบัติ ความตื่นตัวในความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ตลอดจนการรักษาสมดุลกายและจิต ร่วมกันขยายเครือข่ายครอบครัวสุขภาวะกายและจิต เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีสุขภาวะที่ดีของพลเมืองในชาติ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมในโครงการ
      ๑. เป็นผู้นำกลุ่มสตรีชาวพุทธเครือข่ายผู้หญิงและครอบครัว อายุระหว่าง ๑๘-๕๕ ปี
      ๒. ระดับการศึกษาขั้นต่ำ ม. ๓ หรืออย่างน้อยผ่านการอบรมด้านการพัฒนาจิตไม่น้อยกว่า ๑ ปี
      ๓. มีศักยภาพที่จะพัฒนาความเป็นผู้นำในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะกายและจิตที่ดี ตามแนวทางพุทธศาสนาเพื่อสังคม (Engage Buddhism)
      ๔. มีสุขภาพกายและจิตที่ดี อันไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม
      ๕. สามารถเข้าร่วมอบรมตลอดโครงการ
      ๖. มีความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีความเคารพครูบาอาจารย์ และมีทัศนคติในเชิงบวกต่อผู้อื่น
      ๗. สามารถรับประทานอาหารมังสวิรัติตลอดโครงการอบรม

สถานที่ติดต่อ
      ภิกษุณีธัมมนันทา
      มูลนิธิพุทธสาวิกา
      ๑๙๕ ถนนเพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐
      โทร. ๐ ๓๔ ๒๕ ๘๒๗๐ โทรสาร ๐ ๓๔ ๒๘ ๔๓๑๕
      This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it
      www.thaibhikkhunis.org

ระยะเวลา
      ๓ เดือน (๒๐ ก.ค.-๒๓ ต.ค.๒๕๔๘)
      อบรมอาทิตย์ ละ ๕ วัน หยุด วันอาทิตย์ และวันพระ