โครงการพัฒนาสุขภาวะกายใจแก่สตรีชาวพุทธเพื่อเสริมสร้างสถาบันครอบครัวที่แข็งแรงและมีความสุข
 
มูลนิธิพุทธสาวิกา
..........จัดอบรมสตรีชาวพุทธโดยตั้งเป้าหมายการดำเนินโครงการพัฒนาสุขภาวะกายใจแก่สตรีชาวพุทธเพื่อเสริมสร้างสถาบันครอบครัวที่แข็งแรงและมีความสุข ด้วยเล็งเห็นว่าการพัฒนาศักยภาพสตรีในระดับเครือข่ายครอบครัวนั้นยังเป็นปัญหาที่ต้องเร่งดำเนินการร่วมกันแก้ไข เพื่อช่วยลดปัญหาสังคม ปัญหาการหย่าร้าง ปัญหาครอบครัวแตกแยก อาชญากรรม และยาเสพติดให้ลดน้อยลง
..........โดยในโครงการในปีนี้จะมุ่งเน้นไปยังกลุ่มสตรีในระดับเครือข่ายครอบครัว ที่ต้องการความรู้ความเข้าใจในพุทธศาสนา ทั้งในแง่ปริยัติ และปฏิบัติ ความตื่นตัวในความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ตลอดจนการรักษาสมดุลกายและจิต ร่วมกันขยายเครือข่ายครอบครัวสุขภาวะกายและจิต เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีสุขภาวะที่ดีของพลเมืองในชาติ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมในโครงการ
..........๑. เป็นผู้นำกลุ่มสตรีชาวพุทธเครือข่ายผู้หญิงและครอบครัว อายุระหว่าง ๑๘-๕๕ ปี
..........๒. ระดับการศึกษาขั้นต่ำ ม. ๓ หรืออย่างน้อยผ่านการอบรมด้านการพัฒนาจิตไม่น้อยกว่า ๑ ปี
..........๓. มีศักยภาพที่จะพัฒนาความเป็นผู้นำในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาวะกายและจิตที่ดี ตามแนวทางพุทธศาสนาเพื่อสังคม (Engage Buddhism)
..........๔. มีสุขภาพกายและจิตที่ดี อันไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม
..........๕. สามารถเข้าร่วมอบรมตลอดโครงการ
..........๖. มีความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น มีความเคารพครูบาอาจารย์ และมีทัศนคติในเชิงบวกต่อผู้อื่น
..........๗. สามารถรับประทานอาหารมังสวิรัติตลอดโครงการอบรม

สถานที่ติดต่อ
..........ภิกษุณีธัมมนันทา
..........มูลนิธิพุทธสาวิกา
..........๑๙๕ ถนนเพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐
..........โทร. ๐ ๓๔ ๒๕ ๘๒๗๐ โทรสาร ๐ ๓๔ ๒๘ ๔๓๑๕
..........Dhammananda99@hotmail.com www.thaibhikkhunis.org
ระยะเวลา
..........๓ เดือน (๒๐ ก.ค.-๒๓ ต.ค.๒๕๔๘)
..........อบรมอาทิตย์ ละ ๕ วัน หยุด วันอาทิตย์ และวันพระ


 
 
 

วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน  อ.เมืองฯ  จ.นครปฐม  73000
โทร.(034)258-270 โทรสาร (034) 284-315 E - mail : dhammananda99@hotmail.com
Copyright (c) 2002-2003  Thaibhikkhunis All right reserved.