เป็นโครงการอบรมเยาวชนหญิงอายุ 7 - 18 ปี เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนา รู้จักกิริยามารยาท และวัฒนธรรมพุทธขั้นพื้นฐาน รู้จักสวดมนต์ ทำสมาธิ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกในครอบครัวและสังคม เป็นความกตัญญูกตเวทิตาต่อบุพการี
             สนใจติดต่อสบถามรายละเอียดที่ (034) 258270 วัตรทรงธรรมกัลยาณี ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ. เมือง จ. นครปฐม


 
วันอาทิตย์ วันพระวันสำคัญ อบรมพุทธสาวิกา อบรมยุวพุทธสาวิกา การบวชภิษุณี หลักสูตรพุทธศาสนา บ้านพักใจ
สถานที่ติดต่อ
  วัตรทรงธรรมกัลยาณี
เลขที่  195  ถนนเพชรเกษม  ต. พระประโทน
อ. เมืองฯ  จ. นครปฐม   73000
โทร. (034) 258-270  โทรสาร (034) 284-315
ติชม  chatsumarn@hotmail.com