Thaimisc.com - Please Ctrl+DBookmark Now!

WEB BOARD


อริยะสัจ 4
อริยะสัจ มีความหมายตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า "ความจริงของพระอริยะ หรือ ความจริงอันประเสริฐ " ในที่นี้จำเป็นต้องหยิบยืมหรือนำสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้วมาใช้ ก็คงเหมือนกับ ข้าพเจ้าได้นำเอามรดกที่บิดามารดามอบให้มาใช้ให้เป็นประโยชน์
อริยะสัจ ในทาง ศาสนานั้น มีอยู่ 4 ประการ ซึ่งเราจะเรียกโดยรวมว่า อริยะสัจ 4 มีรายละเอียดดังนี้
1.ทุกข์เกิดจากเหตุ
2.เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์
3.เหตุที่ทำให้ถึงความดับทุกข์
4.หนทางแห่งความดับทุกข์
อธิบายดังนี้
1.ทุกข์เกิดจากเหตุ หมายถึง ความทุกข์ทั้งหลายนั้น ย่อมเกิดจากเหตุต่างๆ ซึ่งจะแบ่งได้เป็นหมวดธรรมะต่างๆ 16 หมวดบทเรียน พรหมวิหาร 4 ก็เป็นเหตุอย่างหนึ่ง หากจะกล่าวอย่างให้เข้าใจง่ายขึ้น "ทุกข์เกิดจากเหตุ" ก็คือ ตัวหัวข้อหลักของความทุกข์ต่างๆ
2.เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ ความหมายก็คือ รายละเอียดแห่งสาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ หากจะกล่าวอีกแบบหนึ่งก็คือ วิธีการ หรือ การปฏิบัติที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดความทุกข์ เรียกว่าเป็นส่วนปลีกย่อยที่เชื่อมต่อหรือเชื่อมโยงมาจากข้อที่ 1 ยกตัวอย่างเช่น เมตตา เป็นทุกข์ แต่ เมตตา อย่างไรบ้างละ (ให้ที่พักอาศัยกับโจร หรือ รับซื้อของโจร) ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์อย่างนี้เป็นต้น
3.เหตุที่ทำให้ถึงความดับทุกข์ ข้อนี้ก็คล้ายหรือเหมือนกับข้อที่ 1 กล่าวคือเป็น หัวข้อหลัก เพื่อให้รู้ในขั้นต้นว่า เหตุที่ทำให้ถึงความดับทุกข์ นั้นมีกี่หมวดบทเรียน ซึ่ง แน่นอน ย่อมมี 16 หมวดบทเรียนเช่นเดียวกับ ทุกข์เกิดจากเหตุ
4.หนทางแห่งความดับทุกข์ก็คล้ายกับข้อ 2 คือเป็นข้อที่เชื่อมโยงมาจากข้อที่ 3 เป็นส่วนรายละเอียดของหัวข้อหลักทั้ง 16 หมวดบทเรียน หากจะกล่าวอย่างเข้าใจง่ายขึ้นก็คือ หากทางแห่งความดับทุกข์นั้น ก็มี 16 หมวดบทเรียนเช่นเดียวกับ "ทุกข์เกิดจากเหตุ" เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์" เหตุที่ทำให้ถึงความดับทุกข์"
ทั้ง 4 ข้อที่กล่าวมาเป็น อริยสัจ 4 เป็นหลักความจริง แห่งการอธิบายของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าต้องขอบอกไว้นะที่นี้เลยว่า ข้าพเจ้ามิใช่ต้องการตั้งตัวเป็นศาสนาแห่งศาสนาใดใด ข้าพเจ้ามีหน้าที่ ปรับปรุงแก้ไขศาสนาให้เกิดความถูกต้อง และเกิดความมั่นคงในศาสนา อีกทั้งยังมีความลับอีกหลายอย่างเกี่ยวกับศาสนาอันมีความสำคัญต่อมนุษย์ สำคัญต่อโลก
สรุปแล้ว อริยสัจ 4 คือหลักความจริง 4 ประการ ทั้ง 4 ประการนั้น ก็คือ สิ่ง สิ่งเดียวกัน เป็นเหตุ เป็นสาเหตุ เป็นวิธีการ เป็นการปฏิบัติที่ผิดแผกแตกต่างจากกัน จึงทำให้เกิด
1.ทุกข์เกิดจากเหตุ
2.เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์
3.เหตุที่ทำให้ถึงความดับทุกข์
4.หนทางแห่งความดับทุกข์
และทั้งหมดที่กล่าวไป เป็นหลักการแห่งศรีอริยเมตไตย ฉะนี้
โดยคุณ : ลุงใหญ่ - [ 16 ต.ค. 2004 , 18:42:15 น. ]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียวครับ....