Thaimisc.com - Please Ctrl+DBookmark Now!

WEB BOARD


อยากบวชแต่ยังไม่ได้ตอบแทนคุณ
เรียนถามหลวงแม่ ทราบว่าหลวงแม่ได้บวชเป็นพระภิกษุณีแล้วและอยู่ที่วัตรทรงธรรมกัลยาณีซึ่งจริงๆ หนูไม่ได้รู้จักหลวงแม่เป็นการส่วนตัวแต่เมื่อหนูว่าในประเทศไทยเราจะมีภิกษุณีเกิดขึ้นมาหนูรู้สึกปลื้มปิติจนนำตาจะไหลออกมาเพราะหนูอยากให้ประเทศไทยเรามีพุทธบริษัท 4 ครบและภิกษุณีควรจะได้รับการยอมรับจากสังคม ซึ่งจริงๆ หนูอยากจะบวชเป็นพระภิกษุณี เพื่อรับใช้พระพุทธศาสนา แต่ติดที่ยังไม่ได้เลี้ยงดู ตอบแทนพระคุณบิดา มารดา ซึ่งถ้าเรามาโดยที่ท่านยังไม่สุขสบาย นั่นคือเราได้ทำบาปกับท่านหรือไม่ค่ะ เพราะหนูคิดไว้ว่าถ้าเมื่อไรไม่มีท่านแล้วหรือท่านได้เป็นอยู่สบายแล้วอยากจะบวชที่วัตรของหลวงแม่ค่ะ ตอนนี้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะไปปฎิบัติธรรมที่วัตรหลวงแม่แต่ก็ไปไม่ถูก ถ้าจะให้ดีอยากให้ลงแผนที่ของวัตรไว้ด้วยจะเป็นการดี ตอนนี้หนูอยู่กทม. เพราะหนูเชื่อมั่นในคำสอนและศรัทธาในพระธรรมของพระพุทธเจ้า สุดท้ายนี้หนูของเป็นกำลังใจให้หลวงแม่ให้มีกำลังใจที่จะอบรมและปฎิบัติธรรมตามแนวคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งหนูเชื่อมั่นว่าในอนาคตสังคมจะเปิดโอกาสให้ผู้หญิงบวชเป็นภิกษุณีได้ เพื่อจะช่วยกันจรรโลงพระพุทธศาสนาไม่ให้เสื่อมลงมากไปกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
โดยคุณ : ดวงตาเห็นธรรม - [ 14 ก.ย. 2004 , 14:41:56 น. ]

ตอบ
หามาฝากค่ะ เรื่องพระคุณพ่อแม่

พระไตรปิฎกเล่มที่ 20 ข้อ 278

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวการกระทำตอบแทนไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้ง ๒
ท่านทั้ง ๒ คือใคร คือ มารดา ๑ บิดา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุตรพึงประคับประคองมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่ง
พึงประคับประคองบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่ง
เขามีอายุ มีชีวิตอยู่ตลอดร้อยปี และเขาพึงปฏิบัติท่านทั้ง ๒ นั้น
ด้วยการอบกลิ่น การนวด การให้อาบน้ำ และการดัด
และท่านทั้ง ๒ นั้น พึงถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะบนบ่าทั้งสองของเขานั่นแหละ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย การกระทำอย่างนั้น ยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้ว หรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง บุตรพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติ
อันเป็นอิสราธิปัตย์ ในแผ่นดินใหญ่อันมีรตนะ ๗ ประการมากหลายนี้ การกระทำกิจอย่างนั้น ยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้ว หรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลย
ข้อนั้นเพราะเหตุไร
เพราะมารดาบิดามีอุปการะมาก บำรุงเลี้ยง แสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลาย
ส่วนบุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธา ให้สมาทานตั้งมั่นในศรัทธาสัมปทา
ยังมารดา บิดาผู้ทุศีล ให้สมาทานตั้งมั่นในศีลสัมปทา
ยังมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่ ให้สมาทานตั้งมั่นในจาคสัมปทา
ยังมารดาบิดาทรามปัญญา ให้สมาทานตั้งมั่นในปัญญาสัมปทา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แล
การกระทำอย่างนั้น ย่อมชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้ว และทำตอบแทนแล้ว แก่มารดาบิดา ฯ
โดยคุณ : โยทะกา - [ 27 ต.ค. 2004 , 03:58:25 น.]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียวครับ....