Thaimisc.com - Please Ctrl+DBookmark Now!

WEB BOARD


ขอเสนอปฏิรูปโรงเรียนและสถาบันต่างๆครั้งใหญ่
ขอเสนอปฏิรูปโรงเรียนและสถาบันต่างๆครั้งใหญ่
ขอเสนอความคิดเห็นเรื่องปฏิรูปโรงเรียนตามหลักศาสนาพุทธให้ท่านทราบดังต่อไปนี้

1.ทางโรงเรียนน่าจะจัดทำกิจกรรมทุกๆอาทิตย์ โดยครูมอบหมายให้นักเรียนทำรายงานพุทธศาสนา พอเสร็จแล้วให้เซฟใส่แผ่นของตนไว้เพื่อเก็บไว้ให้นักเรียนรุ่นหลังได้ดูต่อไปและควรทำเวบไซด์ธรรมะควบคู่ไปด้วยเพื่อที่จะให้ดาวน์โหลดรายงานใส่ไว้ในเวบไซด์
2.น่าจะให้พระมาเทศน์ทุกๆอาทิตย์และควรให้พระแจกแผ่นพับธรรมะเป็นทานแก่เด็กด้วยและควรจัดทำให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ทุกแห่งมีเวบไซด์ธรรมะอีกด้วยเพื่อที่จะได้มีเวบบอร์ดไว้ติดต่อสื่อสารกับนักเรียนได้และเพื่อให้ทางวัดได้มีการบอกบุญผ่านทางเวบไซด์และให้ดาวน์โหลดธรรมะอีกด้วย
3.น่าจะให้พระมาสอนพุทธศาสนาในโรงเรียนโดยเพิ่มวิชาพุทธศาสนาเป็น2.5 หน่วยกิตและให้พระมาเทศน์ในมหาวิทยาลัยและสถาบันเทคนิค เทคโน อาชีวะทุกๆเดือนอีกด้วยโดยจัดให้มีการอบรมวิปัสสนากรรมฐานกันเทอมละครั้ง
4.น่าจะให้วิชากิจกรรมจัดทำใหม่เป็นวิชาพระพุทธศาสนาสนอให้นั่งสมาธิทำรายงานพุทธศาสนามีการตอบปัญหาธรรมะกันภายในห้องประชุมในคาบกิจกรรม
5.น่าจะให้เด็กได้รู้จักจัดทำบอร์ดธรรมะหรือติดป้ายพุทธสุภาษิตตามห้องตามต้นไม้ในรร.และให้แต่ละห้องทุกห้องทำแผ่นพับธรรมะแจกจ่ายไปตามสายระดับชั้น
6.น่าจะให้มีการตอบปัญหาธรรมะผ่านทางเวบไซด์โดยนักเรียนสิบคนต่อหนึ่งเครื่องโดยนักเรียนหนึ่งคนเป็นตัวแทนตอบโดยทางโรงเรียนอาจร่วมมือกับทางวัดธรรมกายก็เป็นได้เพราะทางวัดเองก็เป็นผู้เผยแพร่ตอบปัญหาธรรมะแต่ไม่มากนัก
7.น่าจะให้เด็กมีการอภิปรายสนทนาธรรมะกันทุกอาทิตย์หรือในคาบกิจกรรมโดยให้เด็กตั้งปัญหาหัวข้อธรรมมะแล้วหาอภิปรายกันหรืออาจให้พระมาเทศน์ธรรมะให้ฟังในคาบกิจกรรมและทางวัดน่าจะถ่ายเอกสารแผ่นพับหรือวารสารธรรมมะแจกเด็กนักเรียนหรือชาวบ้าน
8.น่าจะมีการจัดตั้งชมรมพุทธศาสน์และชมรมผู้บำเพ็ญบำประโยชน์ขึ้นภายในโรงเรียนและสถาบันเทคนิค เทคโน อาชีวะเพื่อปลูกฝังให้เด็กมีศีลธรรมประจำใจโดยต้องมีหนังสือธรรมะและเทปธรรมะประจำชมรมและคอมพิวเตอร์ประจำชมรมและมีหนังสือธรรมะประจำหมู่บ้านอีกด้วย
9.น่าจะจัดทำหนังสือวิชาพระพุทธศาสนาแบบใหม่ควรมีบรรยายขุมนรกและมีหนังสือแบบฝึกหัดโดยเฉพาะและมีหนังสือธรรมะบรรยายโดยอาจารย์ควรต้องถ่ายเอกสารมาให้เด็กทุกๆอาทิตย์ด้วย(โดยปลูกฝังให้เด็กไม่ชิงสุกก่อนห่ามก่อนเพราะไม่ได้ขออนุญาติจากผู้ปกครองของฝ่ายหญิง)
10.น่าจะให้เด็กจัดทำวารสารธรรมะขึ้นทุกๆสัปดาห์โดยจัดวิชาพุทธศาสนาใหม่ให้เด็กได้จัดทำแผ่นพับแจกจ่ายกันตามสายระดับชั้นและแจกจ่ายให้รร.อื่นๆด้วย
11.น่าจะเผยแพร่เวบไซด์www.luangta.comขึ้นเพื่อให้เด็กได้เข้าไปสนทนาธรรมในเวบบอร์ดให้มากขึ้นและควรให้สถาบันเทคนิค เทคโนมีเวบไซด์และชมรมพุทธศาสน์อีกด้วยเพื่อปลูกฝังให้เด็กได้เข้าค่ายกิจกรรมธรรมะในโรงเรียนให้มากขึ้น
12.น่าจะมีคะแนนสะสมแต้มวิชาทางพุทธศาสนาให้แก่เด็กเก็บไว้อีกต่างหากเป็นคะแนนรวมกับจีพีเอเพื่อเอาไว้ใช้ในการสอบเอ็นทรานโดยคะแนนนี้ได้มาจากการตอบปัญหาธรรมะในคาบกิจกรรมได้
13.น่าจะให้ทางโรงเรียนพิมพ์ธรรมะแจกเป็นแผ่นพับทุกๆเดือนหรือวารสารธรรมะ
14.น่าจะมีการให้อาจารย์อบรมธรรมะกันทุกๆอาทิตย์แล้วให้อาจารย์นำธรรมะมาถ่ายเอกสารเผยแพร่แก่นักเรียนและควรให้อาจารย์หนึ่งคนต่อลูกศิษย์สิบห้าคนโดยให้อาจารย์คอยให้แต้มธรรมะแก่นักเรียนที่มีจริยธรรมดีและตอบปัญหาธรรมะได้และเข้าชมรมพุทธศาสน์บ่อยๆ
15.น่าจะมีชมรมพุทธศาสน์ประจำทุกระดับชั้นเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรม
16.น่าจะมีการจัดประกวดรายงานวิชาพระพุทธศาสนาไว้เพื่อเซฟใส่ในเวบไซด์ประจำโรงเรียนแล้วเอารายงานแต่ละชั้นปีแต่ละจังหวัดมาประกวดระดับภาคหรือประกวดการพูดธรรมะหรือประกวดการเเต่งหนังสือแนวธรรมะระดับเยาวชนและผู้ใหญ่กันและน่าจะให้เด็กได้ลองคิดข้อสอบคำถามธรรมะกันทุกระดับชั้น
17.ทางกระทรวงศึกษาธิการและสำนักพระพุทธศาสนาน่าจะมีหนังสือธรรมะออกจำหน่ายและแจกฟรีโดยมีการประกวดการแต่งหนังสือธรรมะเป็นต้นหรือควรให้นักเรียนได้จัดทำเวบไซด์ธรรมะกันทุกระดับชั้นทุกห้องเป็นต้นเพื่อนำเวบไซด์ธรรมะมาประกวดระดับภาคกัน
18.น่าจะมีการแจกวารสารธรรมะกันฟรีโดยจัดประกวดวารสารธรรมะทุกระดับทั้งอุดมศึกษา
19.น่าจะมีการทำศาลาพุทธธรรมประจำหมู่บ้านโดยมีหนังสือธรรมะไว้ให้ชาวบ้านได้อ่าน
20.น่าจะให้วิชาพระพุทธศาสนาเป็นวิชาบังคับเรียนกันในมหาวิทยาลัย
21.น่าจะเพิ่มวิชาพุทธศาสนาพัฒนาศาสนาบูรณาการเป็นวิชาในการสอบเอ็นทรานซ์
22.น่าจะมีการตั้งวิทยาลัยพุทธศาสนาขึ้นมาประจำจังหวัดหรือประจำภาคโดยจัดตั้งคณะปรัชญาสาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง เศรษฐกิจ การเงินและบริหารทั่วไป เพื่อก่อให้เกิดการเรียนในด้านปรัชญาเชิงคุณธรรมบ้างแล้วจบคณะเหล่านี้ไปแล้วมีงานรองรับในหน่วยงานของภาครัฐโดยอาจต้องตั้งหน่วยงานสำนักพุทธศาสนาประจำมหาวิทยาลัย ราชภัฏและเทคนิค เทคโน ขึ้นเพื่อให้หน่วยงานเหล่านี้โคกับสำนักพุทธศาสนาประจำภาค ประจำจังหวัดประจำอำเภอ เป็นต้น
23.น่าจะมีการแจกทุนพระที่เรียนดีเด่น และพระที่มีผลงานอาทิทำเวบไซด์พุทธศาสนา หรือจัดให้มีการประกวดทำเวบไซด์โดยให้พระนิสิตได้ทำ เป็นต้นหรือเปิดโอกาสให้พระได้เรียนต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยของรัฐโดยมีทุนให้เป็นต้น
24.ทางวัดน่าจะทำป้ายเตือนนักศึกษาติดตามต้นไม้ในวัดว่าอย่าไปชิงสุกก่อนห่าม เล่นพนันบอล กินเหล้า เสพยาบ้า ผิดศีลข้อห้า หรือทางวัดอาจไปทำป้ายเตือนติดตามต้นไม้ในมหาวิทยาลัยต่างๆก็เป็นได้ โดยอาจบอกโทษว่าตกนรก หรือทางวัดอาจรับหนังสือโลกทิพย์เพราะเล่มนี้มีการบอกบุญให้ทำโดยทางวัดอาจนำงานบุญดังกล่าวไปบอกบุญตามเรือนจำจังหวัดต่างๆเพื่อให้นักโทษได้ทำก็เป็นได้ หรือทางวัดอาจนำเอาหลักธรรมะของแต่ละหลวงพ่อนำมาทำเป็นรูปเล่มแจกตามสถาบันหรือเซฟใส่แผ่นซีดีเก็บไว้เพื่อเอาไว้ดาวน์โหลดลงเวบไซด์ธรรมะประจำวัดเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้มาตอบปัญหาธรรมะชิงรางวัลของวัด โดยทางวัดอาจเผยแพร่เวบไซด์ของวัดไปตามโรงเรียนต่างๆ ซึ่งทางวัดอาจเป็นเจ้าภาพให้มีการประกวดทำเวบไซด์ธรรมะขึ้นมาแล้วชิงรางวัลกันหรือประกวดการทำรายงานพระพุทธศาสนา มีการทำแผ่นพับธรรมะเตือนนักศึกษาว่า อย่าไปชิงสุกก่อนห่าม เล่นพนันบอล กินเหล้า เสพยาบ้า ผิดศีลข้อห้า วารสารธรรมะแจกจ่ายทั่วทุกมหาวิทยาลัยทั่วทุกโรงเรียนดังที่อยู่ที่แนบมาในแผ่นดิสก์นี้
25.น่าจะมีการตั้งชมรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ หรือชมรมอาสาพัฒนาในวัดเพื่อให้ ประชาชนที่เป็นสมาชิกได้ไปทำป้ายพุทธสุภาษิตหรือป้ายเตือนติดตามที่เสาไฟฟ้า ตามต้นไม้ หรือทำป้ายพุทธสุภาษิตป้ายเตือนว่าอย่าไปชิงสุกก่อนห่าม เล่นพนันบอล กินเหล้า เสพยาบ้า ในแต่ละเขตอาจติดตามเสาไฟฟ้าก็เป็นได้ หรือเผยแพร่เวบไซด์ธรรมะของวัดติดตามต้นไม้ก็เป็นได้โดยอาจรณรงค์ให้ตอบปัญหาธรรมะชิงรางวัลกับทางวัดก็เป็นได้
26.น่าจะให้ทุกวัดมีเครื่องคอมพิวเตอร์มีซีดีพระไตรปิฏก หรือออกหนังสือธรรมะมาวางขายหรือแจกจ่ายในราคาถูกโดยทางวัดอาจนำแผ่นซีดีแจกจ่ายให้ตามโรงเรียนพระปริยัติธรรมหรือถ่ายเอกสารให้ตามสถาบันเทคนิค อาชีวะ เรือนจำ สถานีตำรวจ อบต สถานพินิจหรือวัดทุกวัดในประเทศไทย
27.น่าจะให้นักเรียนทั่วประเทศได้ทำป้ายพุทธสุภาษิตติดตามหมู่บ้าน ตามโรงเรียน ตามบอร์ดของโรงเรียนทุกๆสองเดือน
28.น่าจะมีศาลาพุทธธรรม มีเทปธรรมมะ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ในหมู่บ้าน โดยให้ชาวบ้านได้ตอบปัญหาธรรมะผ่านทางอีเมล
29.น่าจะให้มีการเพิ่มสาขาของวัดขึ้นไปตามภาคต่างๆ เช่น วัดพระธรรมกาย วัดอัมพวันฯลฯ
30.น่าจะให้ทุกโรงเรียนมีการรับหนังสือธรรมะจากทางวัดแล้วให้นักเรียนตอบปัญหาธรรมะผ่านทางอีเมลโดยทางวัดต้องแจ้งให้ทุกโรงเรียนทราบอีเมลของวัดและให้ทุกวัดทุกโรงเรียน ทุกเทคนิค อาชีวะมีเวบไซด์ธรรมะเป็นของตนเองโดยทางวัดอาจทำให้โรงเรียนก็เป็นได้ เพื่อจะได้ตอบปัญหาธรรมะผ่านทางอีเมลได้ โดยเวบไซด์นี้อาจมีเนื้อหาพระไตรปิฏก ประวัติทุกหลวงพ่อ ธรรมะของทุกหลวงพ่อให้ดาวน์โหลดไม่ซ้ำกันทุกๆวัน
31.น่าจะให้วัดในเขต อำเภอจ.ต่างๆไปเทศน์ให้นักเรียนฟังตามอำเภอของตนเองสองเดือนครั้ง
32.จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้มีผู้ไม่หวังดีหวังมาเอาเงินทองจากศาสนามาเรียนฟรีในโรงเรียนพระปริยัติธรรมและมหาจุฬาฯดังนั้นอาจจะให้ทางมหาจุฬาฯและโรงเรียนพระปริยัติธรรมให้ผู้ที่บวชเรียนอยู่มีการชำระหนี้สงฆ์เกิดขึ้นตามศรัทธาในขณะที่เรียนอยู่
33.น่าจะมีชมรมพุทธศาสน์ประจำหน่วยงาน อบจ อบต เทคนิค เทคโน พาณิชย์ อาชีวะ สถานพินิจ กศน และมหาวิทยาลัยราชมงคล

อยากขอความอนุเคราะห์ให้ทางท่านช่วยเสนอข้อมูลดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยหรือทางโรงเรียนด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

โดยคุณ : นายพงศ์พันธ์ - [ 27 ส.ค. 2004 , 08:51:59 น. ]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียวครับ....