Thaimisc.com - Please Ctrl+DBookmark Now!

WEB BOARD


สมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลโลก ในปีพุทธศักราช 2542 และให้ถือเป็นวันหยุดขององค์สหประชาชาติและในปี2547 มีมติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลกครั้งที่ 5 ในวัน5 มิถุนายน 2547
สมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลโลก ในปีพุทธศักราช 2542 และให้ถือเป็นวันหยุดขององค์สหประชาชาติและในปี2547 มีมติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาโลกครั้งที่ 5 ในวัน5 มิถุนายน 2547

เชิญร่วมจัดกิจกรรมในวันวิสาขบูชาด้วยการสร้างความดี ละความชั่ว ทำใจให้ผ่องใส ตามหลักการในพระพุทธศาสนา ด้วยการศึกษาพุทธธรรม และเผยแผ่ธรรม และร่วมกันรณรงค์ให้โลกมีสันติภาพ ตามพระพุทธภาษิตที่ว่า เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก
ทางชมรมเว็บพระพุทธศาสนาและองค์กรชาวพุทธทั่วโลกจึงร่วมกันเฉลิมฉลองและร่วมกันนำพุทธธรรมพัฒนาจิตใจของมวลมนุษยชาติ ดังพระพุทธปณิธานว่า ภิกษุทั้งหลายเธอจะเที่ยวไปเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนเพื่ออนุเคราะห์โลกและสงเคราะห์เหล่ามวลสัตว์ทั้งหลาย

ชมรมเว็บพระพุทธศาสนา www.buddhadhamma.net ศูนย์รวมเว็บไซค์ทางพระพุทธศาสนาทั่วโลก มีกิจกรรมมากมาย เชิญร่วมสร้างทางชีวิตให้ถูกต้อง ตามทางที่พระพุทธองค์ทรงชี้ไว้ให้ศึกษาในพุทธธรรม ดั่งบทในพุทธคุณที่ว่า ทรงชี้ทางบรรเทาทุกข์ ทรงชี้สุขเกษมสานติ์ ทรงชี้ทางพระนิพพาน(ความพ้นทุกข์)
โดยคุณ : ชมรมเว็บพระพุทธศาสนา - [ 7 ก.พ. 2004 , 07:29:01 น. ]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียวครับ....