Thaimisc.com - Please Ctrl+DBookmark Now!

WEB BOARD


พุทธสาวก
อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติผู้ที่บัญญัติพระวินัยนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วมีใครบ้าง พร้อมเรื่องราวความเป็นมา
โดยคุณ : ชาวพุทธ - [ 3 ธ.ค. 2003 , 19:07:50 น. ]

ตอบ
ม่ายรู้เหมือนกันอ่า
โดยคุณ : หัวเทียมดอง - ICQ : ก็ม่ายบอก - [ 9 ม.ค. 2004 , 11:41:42 น.]

ตอบ
อยากทราบว่าการ์ตูนที่เกี่ยวกับพุทธสาวก สาวิกาใน CD-ROM ที่ไหนขายบ้างครับ
โดยคุณ : วีระพงษ์ สื่อจินดาภรณ์ - [ 16 ม.ค. 2004 , 19:43:57 น.]

ตอบ
เราเคยคิดไหมชาวพุทธทั้งหลายว่าเป้าหมายของชีวิตเราคืออะไร เคยหวังนิพพานบ้างไหม ชีวิตนี้สุขแล้วจริงเหรอ
ใครสนใจจะสนนาธรรมก็เชิญนะครับ
โดยคุณ : กรรมฐาน - [ 24 ก.พ. 2004 , 20:27:42 น.]

ตอบ
ฝึกจิตกันให้มากหน่อยนะ
โดยคุณ : กรรมฐาน - [ 24 ก.พ. 2004 , 20:29:33 น.]

ตอบ
เราเคยคิดไหมชาวพุทธทั้งหลายว่าเป้าหมายของชีวิตเราคืออะไร เคยหวังนิพพานบ้างไหม ชีวิตนี้สุขแล้วจริงเหรอ
ใครสนใจจะสนนาธรรมก็เชิญนะครับ
โดยคุณ : กรรมฐาน - [ 24 ก.พ. 2004 , 20:36:31 น.]

ตอบ
เราเคยคิดไหมชาวพุทธทั้งหลายว่าเป้าหมายของชีวิตเราคืออะไร เคยหวังนิพพานบ้างไหม ชีวิตนี้สุขแล้วจริงเหรอ
ใครสนใจจะสนนาธรรมก็เชิญนะครับ
โดยคุณ : กรรมฐาน - [ 24 ก.พ. 2004 , 20:36:33 น.]

ตอบ
พุทธศาสนาเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายถ้าเราตั้งใจที่จะปฏิบัติหรือเรียนรู้เพื่อที่จะนำไปประยุคใช้กับชีวิตประจำวันและกับสังคม
โดยคุณ : 007 - [ 24 ก.พ. 2004 , 21:04:22 น.]

ตอบ
พุทธสาวกชื่ออะไรบ้างเนี่ย
โดยคุณ : กี้ - [ 29 พ.ค. 2004 , 11:05:09 น.]

ตอบ
อยากทราบประวัติของพระสารีบุตร
พระอุบาลี และพระโมคคัลลานะอย่างละเอียด ครับ
โดยคุณ : ไบท์ - ICQ : อยากทรบประวัติของพระสาวก3องค์ - [ 8 มิ.ย. 2004 , 21:48:12 น.]

ตอบ
อยากทราบประวัติของพระอัสสะชิเถระ
โดยคุณ : คนต่างจังหวัด - [ 15 มิ.ย. 2004 , 18:03:11 น.]

ตอบ
อยากทราบประวัติพระอานนท์ค่ะ
โดยคุณ : kiki - [ 15 มิ.ย. 2004 , 21:29:54 น.]

ตอบ
บทที่ ๖ ประวัติพุทธสาวก
๑. พระอานนท์
พระอานนท์ เป็นโอรสของพระเจ้าสุทโกทนะ ซึ่งเป็นน้องของพระเจ้าสุทโธทนะ พระมารดานามว่า กีสาโคตมี ดังนั้นพระอานนท์จึงมีศักดิ์เป็นพระอนุชา(น้อง)ของเจ้าชายสิทธัตถะ
หลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวชจนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว และเสด็จกลับมาเยี่ยมกรุงกบิลพัสดุ์ เจ้าชายอานนท์พร้อมด้วยเจ้าชายของศากยวงศ์อีก ๕ องค์ก็ได้ขอบวชกับพระพุทธองค์ ซึ่งหลังจากบวชได้ไม่นานพระอานนท์ก็ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขึ้นโสดาบัน(ขั้นต้น)
พระอานนท์ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปฐาก(ผู้รับใช้ใกล้ชิด)ของพระพุทธเจ้า ซึ่งท่านก็ได้รับใช้พระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิดจนพระพุทธองค์ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพาน และต่อมาท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ ซึ่งจากการที่ท่านอยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากที่สุด ดังนั้นท่านจึงเป็นผู้ที่จดจำคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้มากที่สุด อีกทั้งท่านยังเป็นผู้ทูลขอพระพุทธเจ้าให้บวชสตรีเป็นภิกษุณีในพุทธศาสนาอีกด้วย.
๒. พระอุบาลี

พระอุบาลีเดิมเป็นบุตรของช่างตัดผมอยู่ในกรุงกบิลพัสดุ์ เมื่อโตขึ้นท่านได้เป็นช่างกัลบก(ช่างตัดผม)ประจำราชสำนักแห่งเจ้าศากยวงศ์ เมื่อเจ้าชายศากยวงศ์ ๖ พระองค์ได้ออกบวช อุบาลีก็ได้ออกบวชด้วย
หลังบวชได้ไม่นานท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ และมีความแตกฉานในพระวินัยเป็นอย่างมาก จนท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะ(เป็นเลิศกว่าผู้อื่น)ในด้านทรงจำพระวินัย
๓. พระอัญญาโกญฑัญญะ

เดิมท่านชื่อ โกณฑัญญะ เกิดในตระกูลพราหมณ์ในกรุงกบิลพัสดุ์ ท่านเป็น ๑ ในปัญจวัคคีย์ที่ออกบวชตามพระพุทธเจ้า หลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วก็ได้เสด็จไปแสดงธรรมสอนปัญจวัคคีย์เป็นครั้งแรก ซึ่งโกญทัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรม(เริ่มเกิดความเห็นแจ้งในอริยสัจ ๔ ) เป็นคนแรก ซึ่งขณะที่พระอัญญาโกญทัญญะเกิดดวงตาเห็นธรรมนั้นพระพุทธองค์ทรงรู้จึงอุทานขึ้นมาว่า “อัญญาโกญทัญโญ” ที่แปลว่า โกญทัญญะรู้แล้วหนอ จึงทำให้ท่านได้ชื่อว่า อัญญาโกญทัญญะ ตั้งแต่นั้นสืบมา และท่านก็ได้ขอบวชเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา เมื่อท่านบวชได้ไม่นานท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์.
๔. พระราหุล

ราหุล(แปลว่า บ่วง) เป็นโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะกับพระนางยโสธราหรือพิมพา เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาเยือนกรุงกบิลพัสดุ์ พระนางพิมพาก็ได้ให้ราหุลไปทูลขอสมบัติจากพระพุทธเจ้า แต่พระพุทธองค์ก็ได้ทรงให้พระสารีบุตรบวชราหุลเป็นสามเณรองค์แรกในพุทธศาสนาเมื่ออายุได้ ๗ ขวบ และเมื่ออายุครบ ๒๐ ปีท่านก็ได้บวชเป็นภิกษุและสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในเวลาต่อมา.
๕. พระมหาปชาปดีโคตมีเถรี

พระนางมหาปชาปดีโคตมีเป็นพระน้านางของเจ้าชายสิทธัตถะ ต่อมาเมื่อพระนางสิริมหามายาซึ่งเป็นพระมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะสวรรคต พระนางจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นอัครมเหสีและเลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะ เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว พระนางมหาปชาบดีโคตมีก็ได้ตามไปขอบวชเป็นภิกษุณี ซึ่งก็ต้องรับครุธรรม(ข้อปฏิบัติที่หนัก) ๘ ประการก่อน เช่น ภิกษุณีแม้บวชตั้ง ๑๐๐ ปีก็ต้องไหว้ภิกษุแม้บวชในวันเดียว และไม่พึงว่ากล่าวภิกษุ เป็นต้น และเมื่อบวชแล้วท่านก็ได้เพียรปฏิบัติจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ท่านได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตทัคคะด้านมีประสบการณ์มาก.
๖. พระเจ้าสุทโธทนะ

พระเจ้าสุทโธทนะเป็นโอรสของพระเจ้าสีหนุกับนางกัญจนา มีพระมเหสีนามว่าสิริมหามายา มารดาของเจ้าชายสิทธัตถะ ต่อมาพระนางสิริมหามายาสิ้นพระชนม์ภายหลังเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้ ๗ วัน ก็ได้พระนางมหาปชาบดีโคตรมีพระกนิษฐา(น้อง)พระนางสิริมหามายามาดำรงตำแหน่งแทน
หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จออกผนวชจนตรัสรู้แล้ว พระเจ้าสุทโธทนะได้สั่งอำมาตย์ไปกราบทูลให้พระพุทธเจ้าเสด็จมาเยือนมาตภูมิ ซึ่งพระองค์ก็ได้เสด็จนิวัติมาตภูมิ(เยือน) และแสดงธรรมโปรดพระบิดาจนสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลขั้นโสดาบัน ภายหลังเมื่อพระเจ้าสุทโธทนะป่วยหนัก พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาแสดงธรรมโปรดจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์และนิพพานในที่สุด.
โดยคุณ : ก็คนมันรัก 1/08/2004 - [ 1 ส.ค. 2004 , 12:06:39 น.]

ตอบ
ส้าสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส
โดยคุณ : คนน่ารัก - [ 1 ส.ค. 2004 , 12:08:20 น.]

ตอบ
ไม่รู้...ขอโทษจ๊ะอาตี๋
โดยคุณ : เด็กน่ะ - ICQ : ... - [ 4 ส.ค. 2004 , 17:17:05 น.]

ตอบ
อย่างรู้รายระเอียด
โดยคุณ : นักเรียนที่อยากทราบ - ICQ : โรงเรียน - [ 9 ส.ค. 2004 , 10:19:17 น.]

ตอบ
เรื่องพุทธเจ้ามีว่าอย่างไรบ้าง
โดยคุณ : น้องไอช์ - [ 31 ส.ค. 2004 , 11:57:34 น.]

ตอบ
ตอนนี้กำลังหาข้อมูลเกี่ยงกับสาวกของพระพุทธเจ้าอยู่ แต่ตอนนี้มีผู้ใจบุญให้ข้อมูลมาแล้วขอบคุณมากครับ
โดยคุณ : คนๆหนึ่ง - [ 12 ก.ย. 2004 , 12:52:41 น.]

ตอบ
ต้องการแบบทดสอบเรื่องพระองคุลิมาลและพระอนุรุทะ อย่างละ 20 ข้อ
โดยคุณ : ling - [ 7 มิ.ย. 2005 , 21:11:04 น.]

ตอบ
อยาได้แบบทดสอบเรื่องพระองคุลิมาล และพระอนุรุทธะ ขอตอบกลับด่วน ขอบคุณค่ะ ได้โปรดส่งมาด้วยนะค่ะ
โดยคุณ : อลิษา - [ 7 มิ.ย. 2005 , 21:52:07 น.]

ตอบ
เรื่องประวัติพุทธสาวกมีรายละเอียดว่าอย่างไรโดยคุณ : จากคุณน้องบีม - [ 9 มิ.ย. 2005 , 22:10:11 น.]

ตอบ
อยากทราบประวัติของนายสุมนมาธาการอย่างด่วนเพราะต้องทำส่งพรุ่งนี้แล้ว
โดยคุณ : ดาว - [ 21 มิ.ย. 2005 , 18:58:59 น.]

ตอบ
ประวัติพระอุบาลีเหมือนกัน ต้องใช้ทำรายงาน
โดยคุณ : แอ๋ว - ICQ : อยากได้.. - [ 26 ก.ค. 2005 , 21:55:05 น.]

ตอบ
อยากรู้ประวัติของพระอุบาลี
โดยคุณ : แจง... - [ 6 ส.ค. 2005 , 13:37:10 น.]

ตอบ
ดีมากเลยอยากให้มีแบบนี้มีตั้งนานแล้วฮะ
โดยคุณ : คนแวะมาดู - [ 23 ส.ค. 2005 , 15:54:04 น.]

ตอบ
พุทธสาวก
อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติผู้ที่บัญญัติพระวินัยนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วมีใครบ้าง พร้อมเรื่องราวความเป็นมา
โดยคุณ : ชาวพุทธ - [ 3 ธ.ค. 2003 , 19:07:50 น. ]


--------------------------------------------------------------------------------

ตอบ
ม่ายรู้เหมือนกันอ่า
โดยคุณ : หัวเทียมดอง - ICQ : ก็ม่ายบอก - [ 9 ม.ค. 2004 , 11:41:42 น.]


--------------------------------------------------------------------------------

ตอบ
อยากทราบว่าการ์ตูนที่เกี่ยวกับพุทธสาวก สาวิกาใน CD-ROM ที่ไหนขายบ้างครับ
โดยคุณ : วีระพงษ์ สื่อจินดาภรณ์ - [ 16 ม.ค. 2004 , 19:43:57 น.]


--------------------------------------------------------------------------------

ตอบ
เราเคยคิดไหมชาวพุทธทั้งหลายว่าเป้าหมายของชีวิตเราคืออะไร เคยหวังนิพพานบ้างไหม ชีวิตนี้สุขแล้วจริงเหรอ
ใครสนใจจะสนนาธรรมก็เชิญนะครับ
โดยคุณ : กรรมฐาน - [ 24 ก.พ. 2004 , 20:27:42 น.]


--------------------------------------------------------------------------------

ตอบ
ฝึกจิตกันให้มากหน่อยนะ
โดยคุณ : กรรมฐาน - [ 24 ก.พ. 2004 , 20:29:33 น.]


--------------------------------------------------------------------------------

ตอบ
เราเคยคิดไหมชาวพุทธทั้งหลายว่าเป้าหมายของชีวิตเราคืออะไร เคยหวังนิพพานบ้างไหม ชีวิตนี้สุขแล้วจริงเหรอ
ใครสนใจจะสนนาธรรมก็เชิญนะครับ
โดยคุณ : กรรมฐาน - [ 24 ก.พ. 2004 , 20:36:31 น.]


--------------------------------------------------------------------------------

ตอบ
เราเคยคิดไหมชาวพุทธทั้งหลายว่าเป้าหมายของชีวิตเราคืออะไร เคยหวังนิพพานบ้างไหม ชีวิตนี้สุขแล้วจริงเหรอ
ใครสนใจจะสนนาธรรมก็เชิญนะครับ
โดยคุณ : กรรมฐาน - [ 24 ก.พ. 2004 , 20:36:33 น.]


--------------------------------------------------------------------------------

ตอบ
พุทธศาสนาเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายถ้าเราตั้งใจที่จะปฏิบัติหรือเรียนรู้เพื่อที่จะนำไปประยุคใช้กับชีวิตประจำวันและกับสังคม
โดยคุณ : 007 - [ 24 ก.พ. 2004 , 21:04:22 น.]


--------------------------------------------------------------------------------

ตอบ
พุทธสาวกชื่ออะไรบ้างเนี่ย
โดยคุณ : กี้ - [ 29 พ.ค. 2004 , 11:05:09 น.]


--------------------------------------------------------------------------------

ตอบ
อยากทราบประวัติของพระสารีบุตร
พระอุบาลี และพระโมคคัลลานะอย่างละเอียด ครับ
โดยคุณ : ไบท์ - ICQ : อยากทรบประวัติของพระสาวก3องค์ - [ 8 มิ.ย. 2004 , 21:48:12 น.]


--------------------------------------------------------------------------------

ตอบ
อยากทราบประวัติของพระอัสสะชิเถระ
โดยคุณ : คนต่างจังหวัด - [ 15 มิ.ย. 2004 , 18:03:11 น.]


--------------------------------------------------------------------------------

ตอบ
อยากทราบประวัติพระอานนท์ค่ะ
โดยคุณ : kiki - [ 15 มิ.ย. 2004 , 21:29:54 น.]


--------------------------------------------------------------------------------

ตอบ
บทที่ ๖ ประวัติพุทธสาวก
๑. พระอานนท์
พระอานนท์ เป็นโอรสของพระเจ้าสุทโกทนะ ซึ่งเป็นน้องของพระเจ้าสุทโธทนะ พระมารดานามว่า กีสาโคตมี ดังนั้นพระอานนท์จึงมีศักดิ์เป็นพระอนุชา(น้อง)ของเจ้าชายสิทธัตถะ
หลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวชจนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว และเสด็จกลับมาเยี่ยมกรุงกบิลพัสดุ์ เจ้าชายอานนท์พร้อมด้วยเจ้าชายของศากยวงศ์อีก ๕ องค์ก็ได้ขอบวชกับพระพุทธองค์ ซึ่งหลังจากบวชได้ไม่นานพระอานนท์ก็ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขึ้นโสดาบัน(ขั้นต้น)
พระอานนท์ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปฐาก(ผู้รับใช้ใกล้ชิด)ของพระพุทธเจ้า ซึ่งท่านก็ได้รับใช้พระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิดจนพระพุทธองค์ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพาน และต่อมาท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ ซึ่งจากการที่ท่านอยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากที่สุด ดังนั้นท่านจึงเป็นผู้ที่จดจำคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้มากที่สุด อีกทั้งท่านยังเป็นผู้ทูลขอพระพุทธเจ้าให้บวชสตรีเป็นภิกษุณีในพุทธศาสนาอีกด้วย.
๒. พระอุบาลี

พระอุบาลีเดิมเป็นบุตรของช่างตัดผมอยู่ในกรุงกบิลพัสดุ์ เมื่อโตขึ้นท่านได้เป็นช่างกัลบก(ช่างตัดผม)ประจำราชสำนักแห่งเจ้าศากยวงศ์ เมื่อเจ้าชายศากยวงศ์ ๖ พระองค์ได้ออกบวช อุบาลีก็ได้ออกบวชด้วย
หลังบวชได้ไม่นานท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ และมีความแตกฉานในพระวินัยเป็นอย่างมาก จนท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะ(เป็นเลิศกว่าผู้อื่น)ในด้านทรงจำพระวินัย
๓. พระอัญญาโกญฑัญญะ

เดิมท่านชื่อ โกณฑัญญะ เกิดในตระกูลพราหมณ์ในกรุงกบิลพัสดุ์ ท่านเป็น ๑ ในปัญจวัคคีย์ที่ออกบวชตามพระพุทธเจ้า หลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วก็ได้เสด็จไปแสดงธรรมสอนปัญจวัคคีย์เป็นครั้งแรก ซึ่งโกญทัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรม(เริ่มเกิดความเห็นแจ้งในอริยสัจ ๔ ) เป็นคนแรก ซึ่งขณะที่พระอัญญาโกญทัญญะเกิดดวงตาเห็นธรรมนั้นพระพุทธองค์ทรงรู้จึงอุทานขึ้นมาว่า “อัญญาโกญทัญโญ” ที่แปลว่า โกญทัญญะรู้แล้วหนอ จึงทำให้ท่านได้ชื่อว่า อัญญาโกญทัญญะ ตั้งแต่นั้นสืบมา และท่านก็ได้ขอบวชเป็นพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา เมื่อท่านบวชได้ไม่นานท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์.
๔. พระราหุล

ราหุล(แปลว่า บ่วง) เป็นโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะกับพระนางยโสธราหรือพิมพา เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาเยือนกรุงกบิลพัสดุ์ พระนางพิมพาก็ได้ให้ราหุลไปทูลขอสมบัติจากพระพุทธเจ้า แต่พระพุทธองค์ก็ได้ทรงให้พระสารีบุตรบวชราหุลเป็นสามเณรองค์แรกในพุทธศาสนาเมื่ออายุได้ ๗ ขวบ และเมื่ออายุครบ ๒๐ ปีท่านก็ได้บวชเป็นภิกษุและสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในเวลาต่อมา.
๕. พระมหาปชาปดีโคตมีเถรี

พระนางมหาปชาปดีโคตมีเป็นพระน้านางของเจ้าชายสิทธัตถะ ต่อมาเมื่อพระนางสิริมหามายาซึ่งเป็นพระมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะสวรรคต พระนางจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นอัครมเหสีและเลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะ เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว พระนางมหาปชาบดีโคตมีก็ได้ตามไปขอบวชเป็นภิกษุณี ซึ่งก็ต้องรับครุธรรม(ข้อปฏิบัติที่หนัก) ๘ ประการก่อน เช่น ภิกษุณีแม้บวชตั้ง ๑๐๐ ปีก็ต้องไหว้ภิกษุแม้บวชในวันเดียว และไม่พึงว่ากล่าวภิกษุ เป็นต้น และเมื่อบวชแล้วท่านก็ได้เพียรปฏิบัติจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ท่านได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตทัคคะด้านมีประสบการณ์มาก.
๖. พระเจ้าสุทโธทนะ

พระเจ้าสุทโธทนะเป็นโอรสของพระเจ้าสีหนุกับนางกัญจนา มีพระมเหสีนามว่าสิริมหามายา มารดาของเจ้าชายสิทธัตถะ ต่อมาพระนางสิริมหามายาสิ้นพระชนม์ภายหลังเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้ ๗ วัน ก็ได้พระนางมหาปชาบดีโคตรมีพระกนิษฐา(น้อง)พระนางสิริมหามายามาดำรงตำแหน่งแทน
หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จออกผนวชจนตรัสรู้แล้ว พระเจ้าสุทโธทนะได้สั่งอำมาตย์ไปกราบทูลให้พระพุทธเจ้าเสด็จมาเยือนมาตภูมิ ซึ่งพระองค์ก็ได้เสด็จนิวัติมาตภูมิ(เยือน) และแสดงธรรมโปรดพระบิดาจนสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลขั้นโสดาบัน ภายหลังเมื่อพระเจ้าสุทโธทนะป่วยหนัก พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาแสดงธรรมโปรดจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์และนิพพานในที่สุด.
โดยคุณ : ก็คนมันรัก 1/08/2004 - [ 1 ส.ค. 2004 , 12:06:39 น.]


--------------------------------------------------------------------------------

ตอบ
ส้าสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสสส
โดยคุณ : คนน่ารัก - [ 1 ส.ค. 2004 , 12:08:20 น.]


--------------------------------------------------------------------------------

ตอบ
ไม่รู้...ขอโทษจ๊ะอาตี๋
โดยคุณ : เด็กน่ะ - ICQ : ... - [ 4 ส.ค. 2004 , 17:17:05 น.]


--------------------------------------------------------------------------------

ตอบ
อย่างรู้รายระเอียด
โดยคุณ : นักเรียนที่อยากทราบ - ICQ : โรงเรียน - [ 9 ส.ค. 2004 , 10:19:17 น.]


--------------------------------------------------------------------------------

ตอบ
เรื่องพุทธเจ้ามีว่าอย่างไรบ้าง

โดยคุณ : น้องไอช์ - [ 31 ส.ค. 2004 , 11:57:34 น.]


--------------------------------------------------------------------------------

ตอบ
ตอนนี้กำลังหาข้อมูลเกี่ยงกับสาวกของพระพุทธเจ้าอยู่ แต่ตอนนี้มีผู้ใจบุญให้ข้อมูลมาแล้วขอบคุณมากครับ
โดยคุณ : คนๆหนึ่ง - [ 12 ก.ย. 2004 , 12:52:41 น.]


--------------------------------------------------------------------------------

ตอบ
ต้องการแบบทดสอบเรื่องพระองคุลิมาลและพระอนุรุทะ อย่างละ 20 ข้อ

โดยคุณ : ling - [ 7 มิ.ย. 2005 , 21:11:04 น.]


--------------------------------------------------------------------------------

ตอบ
อยาได้แบบทดสอบเรื่องพระองคุลิมาล และพระอนุรุทธะ ขอตอบกลับด่วน ขอบคุณค่ะ ได้โปรดส่งมาด้วยนะค่ะ
โดยคุณ : อลิษา - [ 7 มิ.ย. 2005 , 21:52:07 น.]


--------------------------------------------------------------------------------

ตอบ
เรื่องประวัติพุทธสาวกมีรายละเอียดว่าอย่างไร
โดยคุณ : จากคุณน้องบีม - [ 9 มิ.ย. 2005 , 22:10:11 น.]


--------------------------------------------------------------------------------

ตอบ
อยากทราบประวัติของนายสุมนมาธาการอย่างด่วนเพราะต้องทำส่งพรุ่งนี้แล้ว
โดยคุณ : ดาว - [ 21 มิ.ย. 2005 , 18:58:59 น.]


--------------------------------------------------------------------------------

ตอบ
ประวัติพระอุบาลีเหมือนกัน ต้องใช้ทำรายงาน
โดยคุณ : แอ๋ว - ICQ : อยากได้.. - [ 26 ก.ค. 2005 , 21:55:05 น.]


--------------------------------------------------------------------------------

ตอบ
อยากรู้ประวัติของพระอุบาลี
โดยคุณ : แจง... - [ 6 ส.ค. 2005 , 13:37:10 น.]


--------------------------------------------------------------------------------

ตอบ
ดีมากเลยอยากให้มีแบบนี้มีตั้งนานแล้วฮะ

โดยคุณ : คนแวะมาดู - [ 23 ส.ค. 2005 , 15:54:04 น.]
โดยคุณ : สนัย - [ 29 ส.ค. 2005 , 18:31:56 น.]

ตอบ
อยากได้คุณธรรมของพุทธสาวก และพุทธสาวิกาประมาณอย่างละ10องค์ค่ะ
โดยคุณ : เด็กดี - [ 5 ก.ย. 2005 , 14:48:37 น.]

ตอบ
อยากทราบประวัติของ พระปฏาจาราเภรีกับพระสุมนต์มาลาการ
โดยคุณ : skippy - ICQ : - - [ 12 ก.ย. 2005 , 20:09:39 น.]

ตอบ
ขอประวัติองคุลิมาลหน่อย
โดยคุณ : ผมเอง - [ 16 ก.ย. 2005 , 15:49:55 น.]

ตอบ
ยังมีพระมหากัสสปะอีกส่วนลายละเอียดก็พระมหากัสสปะเป็นเศรษฐีแต่สละทางโลกไปเข้าทางธรรมบังเอิญเจอพพระพุทธเจ้าจึงขอบวชที่เรารู้ก็มีเท่านี้
โดยคุณ : เด็กดี - [ 20 ก.ย. 2005 , 14:15:14 น.]

ตอบ
อยากได้ประวัติของพระอานนท์ พร้อมภาพพระอานนท์ต้องการด่วนทำรายงานส่งอาจารย์ส่งมาที่เมลล์ได้เปล่าคะ ขอบคุณค่ะ
โดยคุณ : มุ้ย - [ 30 ต.ค. 2005 , 10:20:24 น.]

ตอบ
2/11/48
อยากได้ เนื้อหา พุทธสาวก ส่งพรุ่งนี้ ด่วนมาก ช่วยหาให้หน่อย
โดยคุณ : คน เรียนเก่ง - ICQ : .... - [ 1 พ.ย. 2005 , 17:16:38 น.]

ตอบ
อยากได้ข้อมูลพระอานนท์
โดยคุณ : Boss - [ 1 พ.ย. 2005 , 18:02:25 น.]

ตอบ
อยากทราว่าประวัติพระนางมัลลิกาเป็นอย่างไรค่ะ(ขอแบบละเอียดด้วยค่ะ ด่วนด้วยค่ะส่งอาทิตย์หน้า
โดยคุณ : เรา - [ 10 พ.ย. 2005 , 21:22:58 น.]

ตอบ
อยากทราบประวัฒิพระธรรมะถินนาเถรี ด่วนมากๆ
โดยคุณ : เปล - [ 14 พ.ย. 2005 , 10:02:09 น.]

ตอบ
อยากทราบว่าพุทธสาวกคนแรกในพุทธศาสนาคือใคร และพุทธสาวกคนสุดท้ายในพุทธศาสนาคือใคร ค่ะ*-*
โดยคุณ : เด็กรักพุทธศาสนา - [ 14 พ.ย. 2005 , 19:10:33 น.]

ตอบ
มีเนื้อหาบ้างสิคะ เว็บนี้หาข้อมูลไม่ได้-_-
โดยคุณ : kiku หนูเเฮม - [ 14 พ.ย. 2005 , 21:36:55 น.]

ตอบ
อยากรู้ประวัติพุทธสาวกสมนมาลาการ
โดยคุณ : ต๋อม - [ 16 พ.ย. 2005 , 11:40:49 น.]

ตอบ
ก็พระอานนท์ไง เพราะพระอานนท์เป็นผู้ที่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามากที่สุด พระอานนท์จึงรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าได้มากที่สุดเช่นเดียวกัน
โดยคุณ : เอฟ วันชัย อุตรดิตถ์ - ICQ : - - [ 19 พ.ย. 2005 , 11:36:43 น.]

ตอบ
...
โดยคุณ : ไข่ย้อย - [ 23 พ.ย. 2005 , 17:38:17 น.]

ตอบ
อยากทราบประวัติจิตตคหบดี
โดยคุณ : นุช - [ 28 พ.ย. 2005 , 12:26:09 น.]

ตอบ
อยากรู้ความหมายของคำว่า พุทธสาวก
พุทธสาวิกา และชาดก
โดยคุณ : hall - [ 28 พ.ย. 2005 , 20:44:35 น.]

ตอบ
อยากทราบชื่อของบิดา-มารดา ของพระพุทธเจ้าในอดีตครับ
โดยคุณ : เนเน่ - [ 14 ธ.ค. 2005 , 17:25:58 น.]

ตอบ
อยากทราบประวัติของพระอั%ชาชิ
โดยคุณ : วราธิป สีหา - ICQ : - - [ 8 ม.ค. 2006 , 15:38:36 น.]

ตอบ
จะลุมัยเนี่ย
โดยคุณ : ~__~ - [ 13 ม.ค. 2006 , 21:30:11 น.]

ตอบ
ดีมาก
โดยคุณ : วีระพงศ์ - ICQ : 99999999999999999999 - [ 20 ม.ค. 2006 , 13:28:45 น.]

ตอบ
มีประวัติมากกว่านี้ไหมครับ
โดยคุณ : ชาวพุทธมามกะ - ICQ : 21 ม.ค. 2006 - [ 22 ม.ค. 2006 , 14:32:12 น.]

ตอบ
ค่คาจวึคตจขะ
โดยคุณ : ดะก - ICQ : นคร่ะ - [ 6 ก.พ. 2006 , 17:11:44 น.]

ตอบ
25/25king
โดยคุณ : king0488 - ICQ : 150150147965 - [ 28 ก.พ. 2006 , 14:01:00 น.]

ตอบ
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าถึงกรรมฐานขั้นสูงสุด
โดยคุณ : pet - [ 4 พ.ค. 2006 , 00:00:54 น.]

ตอบ
อารมณ์ของกรรมฐานขั้นสูงสุดเป็นอย่างไร
โดยคุณ : pet - ICQ : คุณกรรมฐาน - [ 4 พ.ค. 2006 , 00:07:53 น.]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียวครับ....