Thaimisc.com - Please Ctrl+DBookmark Now!

WEB BOARD


พุทธลีลาในการสอน
พุทธลีลาในการสอน

ลีลาการสอน หรือ พุทธลีลาในการสอน หรือ
เทศนาวิธี ๔ (การสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้ง แม้ที่เป็นเพียงธรรมีกถา หรือการสนทนาทั่วไป ซึ่งมิใช่คราวที่มีความมุ่งหมายเฉพาะพิเศษ ก็จะดำเนินไปอย่างสำเร็จผลดีโดยมีองค์ประกอบที่เป็นคุณลักษณะ ๔ ประการ
๑. สันทัสสนา (ชี้แจงให้เห็นชัด
คือ จะสอนอะไร ก็ชี้แจงจำแนกแยกแยะอธิบายและแสดงเหตุผลให้ชัดเจน จนผู้ฟังเข้าใจแจ่มแจ้ง เห็นจริงเห็นจัง ดังจูงมือไปดูเห็นกับตา
๒. สมาทปนา (ชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ คือ สิ่งใดควรปฏิบัติหรือหัดทำ ก็แนะนำหรือบรรยายให้ซาบซึ้งในคุณค่า มองเห็นความสำคัญที่จะต้องฝึกฝนบำเพ็ญ จนใจยอมรับ อยากลงมือทำ หรือนำไปปฏิบัติ
๓. สมุตเตชนา (เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า คือ ปลุกเร้าใจให้กระตือรือร้น เกิดความอุตสาหะ มีกำลังใจแข็งขัน มั่นใจที่จะทำให้สำเร็จจงได้ สู้งาน ไม่หวั่นระย่อไม่กลัวเหนื่อย ไม่กลัวยาก
๔. สัมปหังสนา (ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริง คือ บำรุงจิตให้แช่มชื่นเบิกบาน โดยชี้ให้เห็นผลดีหรือคุณประโยชน์ที่จะได้รับและทางที่จะก้าวหน้าบรรลุผลสำเร็จยิ่งขึ้นไป ทำให้ผู้ฟังมีความหวังและร่าเริงเบิกบานใจ
อรรถกถาชี้แจงเพิ่มเติมว่า
ข้อ ๑ ปลดเปลื้องความเขลาหรือความมืดมัว
ข้อ ๒ ปลดเปลื้องความประมาท
ข้อ ๓ ปลดเปลื้องความอืดคร้าน
ข้อ ๔ สัมฤทธิ์ การปฏิบัติ
จำ ๔ ข้อนี้สั้นๆ ว่า
1. ชี้ให้ชัด
2.ชวนให้ปฏิบัติ
3.เร้าให้กล้า
4.ปลุกให้ร่าเริง หรือ

1.แจ่มแจ้ง
2.จูงใจ
3.แกล้วกล้า
4.ร่าเริง
ที.สี.๙/๑๙๘/๑๖๑; ฯลฯ, ที.อ.๒/๘๙; อุ.อ.๓๐๔,๔๕๗,๔๙๐
โดยคุณ : วัส - [ 21 ต.ค. 2003 , 14:38:41 น. ]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียวครับ....