Thaimisc.com - Please Ctrl+DBookmark Now!

WEB BOARD


ทำใจอย่างไรเมื่อใกล้ตาย
ทำใจอย่างไรเมื่อใกล้ตาย
พุทธดำรัสตรัสว่า
“ถ้าภิกษุเสวยสุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนา
ก็รู้ชัดว่าเวทนานั้นไม่เที่ยง
ไม่น่าหมกมุ่น
ไม่น่าเพลิดเพลิน
ย่อมเป็นผู้ปราศจากกิเลส
เสวย เวทนานั้น
ภิกษุนั้นเมื่อเสวยเวทนาอันเป็นที่สุดแห่งกาย
ย่อมรู้ชัดว่า เราเสวยเวทนาอันเป็นที่สุดแห่งกาย
เมื่อเสวยเวทนาอันเป็นที่สุดแห่งชีวิต
ย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาอันเป็นที่สุดแห่งชีวิต
ย่อมรู้ชัดว่า เมื่อกายแตกตายหลังแต่ความสิ้นชีวิต เวทนาที่ไม่น่าเพลิดเพลินทั้งปวงในโลกนี้
จักดับเย็นสนิทไป...
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนประทีปน้ำมันอาศัยน้ำมันและไส้จึงลุกโพลงอยู่ได้ เพราะสิ้นน้ำมันและไส้ ประทีปนั้นไม่มีเชื้อเพลิง พึงดับไป...”
เคลัญญสูตร ที่ ๑ สฬา. สํ. (๓๗๔-๓๘๑)

โดยคุณ : วัส - [ 7 ต.ค. 2003 , 12:36:04 น. ]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียวครับ....