Thaimisc.com - Please Ctrl+DBookmark Now!

WEB BOARD


ท่านกำลังทำให้พระสัทธรรมนี้ตั้งอยู่ไม่นานใช่หรือไม่
เหตุที่ทำให้พระสัทธรรมนี้ดำรงอยู่ไม่นาน
พุทธวจนะว่า

“.....ดูก่อนกิมพิละ เมื่อตถาคตปรินิพพานแล้ว
พวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ไม่เคารพ
ไม่ยำเกรง
ในพระศาสนา
ในพระธรรม
ในพระสงฆ์
ในสิกขา
ในความไม่ประมาท
ในปฏิสันถาร
ดูก่อนกิมพิละ นี้แลเห็นเหตุเป็นปัจจัย
เครื่องให้พระสัทธรรมไม่ดำรงอยู่นาน
ในเมื่อตถาคตปรินพพานแล้ว ฯ”
กิมมิลสูตร ฉ. อํ. (๓๑๑)
โดยคุณ : วัส - [ 18 ก.ย. 2003 , 16:33:43 น. ]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียวครับ....