Thaimisc.com - Please Ctrl+DBookmark Now!

WEB BOARD


เรื่อง การบวชภิกษุณี
คืออยากทราบพระธรรมวินัยที่บัญญัติเกี่ยวกับการบวชภิกษุณีอย่างละเอียดครับ เช่น ต้องมีองค์ประกอบใดบ้าง มีกี่รูปแบบ
คือเท่าที่ทราบ(เรียน)มา ภิกษุณีจะต้องมีอุปัชฌาย์เป็นภิกษุณีและได้รับการยอมรับจากคณะสงฆ์ใช่ไหมครับ แล้วเรื่องศีลนี่กี่ข้อครับ สรุปคืออยากทราบรายละเอียดทั้งหมดนะครับ จะหาได้ที่ไหนบ้าง
โดยคุณ : คนไม่ค่อยรู้เรื่อง - [ 12 มิ.ย. 2003 , 14:26:01 น. ]

ตอบ
http://www.watkoh.com/links/bhikhunee2.html
โดยคุณ : ลองเข้าไปดู - [ 17 ก.ย. 2003 , 17:37:08 น.]

ตอบ
เรื่องภิกษุณี ได้มีการศึกษาและตัดสินอย่างเป็นทางการ จากบุคคลหลายฝ่าย ทั้งผู้รู้ฆราวาส และพระภิกษุสงฆ์ ตลอดทั้งบุคคลที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ได้ข้อสรุปว่า ไม่ถูกต้อง ไม่ได้รับการยอมรับ ถ้าจะดื้อด้านต่อไป
ก็ให้ถือว่าเป็นนักบวชจำพวกหนึ่งที่มาอาศัยแผ่นดินไทย และใช้ชื่อว่า..ภิกษุณีไทย

ส่วนตัวที่ได้ศึกษามาทั้งส่วนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยพบว่า
นักบวช...ภิกษุณีไทย มีรากฐานมาจาก ลูกสาวของมิชชันนารี
น่าเป็นห่วง พวกอลัชชีนอกพุทธศาสนา ที่ตามล้าง ตามล่าข้ามภพข้ามชาติ
แม้ในชาตินี้จะมาเกิดในแผ่นดินไทย ภายใต้ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาของไทยอันสงบและร่มเย็น ตนเองก็อาศัยคราบแห่งผู้รู้ ผู้มีการศึกษา ฐานะทางสังคมก็ดี
มาสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายใน พุทธศาสนาของไทยเรา

คอยติดตามดูดี ๆ และคอยช่วยกันปกป้องพระศาสนานะ
นักบวชจำพวกที่ใช้ชื่อว่า...ภิกษุณีไทย จะอาศัยศักยภาพของตนเอง
และเจ้ากูที่เป็นพวกพ้องมิจฉาทิฏฐิทั้งหลาย และอาศัยจังหวะแห่งความอ่อนแอ
ขององค์กรสงฆ์ไทย ยกเลิกประกาศ พ.ศ. 2471 ของพระสังฆราช กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ ิ เมื่อนั้นพระพุทธพจน์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าจะชัดเจนดังว่า
........พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอานนท์ ก็ถ้าสตรีจักไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว พรหมจรรย์จักตั้งอยู่ได้นานสัทธรรมจะพึงตั้งอยู่ตลอดพันปี ก็เพราะสตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว บัดนี้ พรหมจรรย์จักไม่ตั้งอยู่ได้นาน สัทธรรมจักตั้งอยู่ได้เพียง 500 ปีเท่านั้น ดูกรอานนท์ สตรีได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยใด ธรรมวินัยนั้นเป็นพรหมจรรย์ไม่ตั้งอยู่ได้นาน
เปรียบเหมือนตระกูลเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่มีหญิงมาก มีชายน้อย ตระกูลเหล่านั้นถูกพวกโจรผู้ลักทรัพย์กำจัดได้ง่ายอีกประการหนึ่ง เปรียบเหมือนหนอนขยอกที่ลงในนาข้าวสาลีที่สมบูรณ์ นาข้าวสาลีนั้นไม่ตั้งอยู่ได้นาน อีกประการหนึ่ง
เปรียบเหมือนเพลี้ยที่ลงในไร่อ้อยที่สมบูรณ์ ไร่อ้อยนั้นไม่ตั้งอยู่ได้นานน ดูกรอานนท์บุรุษกั้น ทำนบแห่งสระใหญ่ไว้ก่อน เพื่อไม่ให้น้ำไหลไป แม้ฉันใด เราบัญญัติครุธรรม 8 ประการแก่ภิกษุณี เพื่อไม่ให้ภิกษุณีละเมิดตลอดชีวิตฉันนั้นเหมือนกัน .........นั้นแล
โดยคุณ : จบไปแล้ว - [ 30 ต.ค. 2003 , 07:55:03 น.]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียวครับ....