Thaimisc.com - Please Ctrl+DBookmark Now!

WEB BOARD


บวชทำไม เพื่ออะไร?

คิดยังไงจึงบวช บวชเพื่อหวังอะไร
บวชถูกต้องตามพระธรรมวินัยหรือไม่?
โดยคุณ : พันโท แจ๊ก - [ 18 เม.ย. 2003 , 21:38:06 น. ]

ตอบ
เราจะต้องมองย้อนดูตัวเราเองว่า เราเป็นพันโทเพราะอะไร เพราะต้องการปกป้องประเทศชาติบัญชาการรบ ฉันใดหญิงคนหนึ่งที่ต้องการเผยแพร่พระพุทธศาสนา ทั้งกายและใจที่เต็มไปด้วยแรงศรัทธา ที่ยอมเสียสละตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคม เราเป็นส่วนหนึ่งของพุทธบริษัท 4 เพราะพระพุทธเจ้าทรงฝากพระพุทธศาสนาไว้ให้กับพวกเราคอยดูแล
โดยคุณ : เต่าน้อย - [ 23 เม.ย. 2003 , 11:59:49 น.]

ตอบ
พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล มหามกุฏราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เล่มที่ 26 สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
หน้า 630-632 ข้อ 531-535 สัทธรรมปฏิรูปกสูตร ว่าด้วยพระสัทธรรมกำลังเลือนหายไป
[ ๕๓๑ ] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี
กรุงสาวัตถี ณ ครั้งนั้น ท่านพระมหากัสสปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ

ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายอภิวาท
แล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง
ครั้นท่านพระมหากัสสปนั่งเรียบร้อยแล้วได้กราบทูลถามว่า
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
.......อะไรหนอแล..... เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้เมื่อก่อนสิกขาบทมีน้อยและภิกษุตั้งอยู่ในพระอรหัตผลมีมาก และอะไรเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ให้บัดนี้สิกขา บทมีมากและภิกษุตั้งอยู่ในพระอรหัตผลมีน้อย


[ ๕๓๒ ] พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูก่อนกัสสป ข้อนั้นเป็นอย่างนี้คือ เมื่อหมู่สัตว์เลวลง พระสัทธรรมกำลัง เลือนหายไป สิกขาบทจึงมีมากขึ้น ภิกษุที่ตั้งอยู่ในพระอรหัตผลจึงน้อยเข้า สัทธรรมปฏิรูป (สัทธรรมปลอม)
ยังไม่เกิดขึ้นใน โลกตราบใด ตราบนั้นพระสัทธรรมก็ยังไม่เลือนหายไป และสัทธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นในโลกตราบใด เมื่อนั้นพระสัทธรรมจึงเลือนหายไป ทองเทียมยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใด ตราบนั้นทองคำธรรมชาติก็ยังไม่หายไปและเมื่อทองเทียมเกิดขึ้น ทองคำธรรมชาติจึงหายไปฉันใด พระสัทธรรมก็ฉันนั้น

สัทธรรมปฏิรูปยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใด ตราบนั้นพระสัทธรรม ก็ยังไม่เลือนหายไป เมื่อสัทธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นเมื่อใด เมื่อนั้นพระสัทธรรมจึงเลือนหายไป


[ ๕๓๓ ] ดูก่อนกัสสป ธาตุดินยังพระสัทธรรมให้เลือนหายไปไม่ได้ ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม ก็ยังพระสัทธรรมให้
เลือน หายไปไม่ได้ ที่แท้โมฆบุรุษ ในโลกนี้ต่างหากเกิดขึ้นมาก็ทำให้พระสัทธรรมเลือนหายไป เปรียบเหมือนเรือจะอับปาง ก็เพราะ
ต้นหนเท่านั้น
พระสัทธรรมยังไม่เลือนหายไปด้วยประการฉะนี้

[ ๕๓๔ ] ดูก่อนกัสสป เหตุฝ่ายต่ำ ๕ ประการนี้ ย่อมเป็นไปพร้อม
เพื่อความฟั่นเฟือน
เพื่อความเลือนหายแห่ง
พระ สัทธรรม เหตุฝ่ายต่ำ ๕ ประการเป็นไฉน คือ..... ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
ในธรรมวินัยนี้
ไม่เคารพยำเกรง
ในพระศาสดา ๑
ในพระธรรม ๑
ในพระสงฆ์ ๑
ในสิกขา ๑
ในสมาธิ ๑
เหตุฝ่ายต่ำ ๕ ประการเหล่านี้แล ย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความฟั่นเฟือน เพื่อความเลือนหายแห่งพระสัทธรรม

[ ๕๓๕ ] ดูก่อนกัสสป เหตุ ๕ ประการเหล่านี้แล ย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อความตั้งมั่น ไม่ฟั่นเฟือน ไม่เลือนหายแห่งพระสัทธรรม เหตุ ๕ ประการเป็นไฉน คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในธรรมวินัยนี้ มีเคารพยำเกรงใน
พระศาสดา ๑
ในพระธรรม ๑
ในพระสงฆ์ ๑
ในสิกขา ๑
ในสมาธิ ๑
เหตุ ๕ ประการเหล่านี้แล ย่อมเป็นไปพร้อม
เพื่อความตั้งมั่น ไม่ฟั่นเฟือน ไม่เลือนหายแห่งพระสัทธรรม จบสัทธรรมปฏิรูปกสูตร

****************************

คงหาคำตอบได้จากพระสูตรดังกล่าว
โดยคุณ : มาตร - [ 23 เม.ย. 2003 , 14:41:52 น.]

ตอบ
สิทธิเท่าเทียมกัน
คำกล่าวที่แถลงจุดหนึ่งว่า"เราอยู่ในสมัยพ.ศ.2545 เราอยู่ในสมัยของประชาธิปไตย เราอยู่ในสมัยของ globalization เราอยู่ในสมัยของโลกาภิวัตน์ อยู่ในสมัยของสื่ออยู่ในสมัยของโลกเปิดกว้าง สิทธิมนุษย์หญิงชายเท่าเทียมกัน บรรดาผู้หญิงในโลกปัจจุบันก็มีความรู้ความสามารถทัดเทียมกับผู้ชายในทุกๆด้าน "
แสดงว่า สิทธิสตรีเหนือพุทธบัญญัติแล้ว
โดยคุณ : ผู้สงสัยในคำตอบ - [ 18 ก.ย. 2003 , 16:09:34 น.]

ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
จาก :
email :
icq :
รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียวครับ....