บิณฑบาตและถวายกองทาน

 

 

ทุกวันอาทิตย์ และวันพระ

06.00 น. บิณฑบาตตอนเช้า

10.00 น. พิธีสวดมนต์ถวายกองทานและฟังธรรมจากหลวงแม่

 

 

นักศึกษา พนักงานบริษัท และผู้ที่สนใจสามารถนัดเข้ามาอบรมเป็นกลุ่มได้โดยติดต่อล่วงหน้า

 

*พิธีถวายกองทาน เป็นการแสดงความระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความกตัญญูกตเวทิตา
เมื่อถึงเวลารับประทานอาหาร ก็ระลึกถึงพระคุณท่าน จัดการถวายภัตตาหารแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย
และถวายแด่เทพพรหมทั้งหลาย รวมทั้งผู้มีพระคุณต่อประเทศชาติก่อน
ถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบกันมาตั้งแต่สมัยหลวงย่า (ภิกษุณีวรมัย กบิลสิงห์)

 

 
ทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000
โทร. (034)258-270 โทรสาร (034) 284-315 E-mail: dhammananda9d@gmail.com
Copyright (c) 2002-2006 Thai Bhikkhunis All rights reserved.


จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549