โครงการอบรมสงฆ์นานาชาติและสตรีชาวพุทธ (IMT) ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑-๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

แบ่งปัน

 

โครงการอบรมสงฆ์นานาชาติและสตรีชาวพุทธ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑-๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

The 3rd International Monastic Trainning (IMT) on June 1-28, 2017

ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่

 

วัตรทรงธรรมกัลยาณี ร่วมกับมูลนิธิพุทธสาวิกา ได้จัดอบรมภิกษุณีสงฆ์นานาชาติและสตรีชาวพุทธ

ครั้งแรกในช่วงเข้าพรรษา ๒๕๕๘  มีภิกษุณีจากประเทศอินเดียมาร่วม ๔ รูป บาสิกา ๑ ท่าน ภิกษุณีจากเวียตนามมาร่วม ๕ รูป

นอกจากการเรียนในชั้นเรียนวันละ ๔ ชั่วโมงแล้ว สมาชิกในโครงการที่เป็นภิกษุณีได้ร่วมทำพิธีกรรมสงฆ์เช่น การรับโอวาทจากพระภิกษุที่ทรงความรู้ทั้งพระธรรมแลละพระวินัย  ฝึกการสวดปาฏิโมกข์ ในพรรษาที่ผ่านมา ท่านกัตญาณี ภิกษุณีชาวอินเดียทำได้ดีมากเป็นพิเศษทำสถิติไว้ที่ ๑ ชั่วโมง ๑๐ นาที ในช่วงที่อยู่ที่อินเดียท่านไม่มีโอกาสได้ฝึกเพราะไม่ได้อยู่กันเป็นคณะสงฆ์  การออกบิณฑบาตก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ภิกษุณีต่างประเทศประทับใจ เพราะในประเทศของท่านไม่ได้รักษาประเพณีนี้แล้ว

 

ครั้งที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มีภิกษุณีชาวไทย ๑ รูป สามเณรีจากเวียดนาม ๑๑ รูป ชาวเกาหลีใต้ ๑ คน ชาวอิตาเลี่ยน ๑ คน ชาวเยอรมัน ๑ คน  และผู้ติดตามอีก ๒ ท่าน ปีนี้หลวงแม่ธัมมนันทาจะสอนเป็นภาษาอังกฤษ มีแปลไทยทั้งรายการโดย ดร.กาญจนา สุทธิกุล

การบวชภิกษุณีถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องยาก แต่บวชแล้วทำอย่างไรจึงจะเป็นภิกษุณีที่ดีมีคุณภาพทั้งภายในและภายนอก นั่นสำคัญมาก

การเรียนรู้พระวินัย การอยู่ในสังฆะเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้และขัดเกลาซึ่งกันและกัน การเรียนรู้เรื่องเส้นทางภิกษุณีสายเถรวาทเป็นองค์ความรู้ที่จะช่วยให้ภิกษุณีไทยชัดเจนในฐานะของตนเองมากขึ้น วัตรทรงธรรมกัลยาณีให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้น และน่ายินดีที่สามารถทำมาได้เรื่อย ๆ จนถึงวันนี้

ทางวัตรจะจัดการอบรมขึ้นในเดือนมิถุนายนเกือบทั้งเดือน การฝึกอบรมทุกครั้งเป็นไปได้ด้วยดี

 

ครั้งที่ ๓  ในปี ๒๕๖๐ จะจัดวันที่ ๑-๒๘ มิถุนายน

 

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการ

เป็นภิกษุณี สิกขมานา สามเณรี หรืออุบาสิกา ที่สนใจจะพัฒนาตนเองในความรู้ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
และสามารถเข้าร่วมทุกกิจกรรมได้โดยไม่แปลกแยกจากหมู่คณะ


การสนับสนุนจากโครงการ

หากท่านเดินทางมาจากจังหวัดอื่น และไม่มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ขอให้ติดต่อโครงการที่จะขอทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางได้

 

ภาษา

เนื่องจากการโครงการอบรมฯ นี้เป็นโครงการนานาชาติ จึงใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดยมีการแปลเป็นภาษาไทย ตลอดโครงการ

 

กิจกรรมสังฆะ

ทุกเย็น สมาชิกในโครงการจะมีงานถวายแรงกายร่วมกัน ตามลักษณะงานที่เปลี่ยนไปในแต่ละวัน สมาชิกแต่ละท่านจะเข้าร่วมตามกำลังของตน แต่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่มนี้ เพราะถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตนและพัฒนาสังฆะ

สำหรับภิกษุณีไทยไม่มีปัญหาเรื่องวีซ่า หากประสงค์จะอยู่เข้าพรรษาด้วยกัน

สามารถแจ้งความจำนงไว้ตั้งแต่ต้น เพื่อให้โครงการได้พิจารณาความเหมาะสมต่อไป

 

ความเห็นของผู้เข้าร่วมอบรม คลิกที่นี่

 

หากท่านเห็นว่า ท่านจะได้ประโยชน์จากโครงการนี้  ขอให้กรอกใบสมัครในใบสมัครไป และส่งกลับมาที่

วัตรทรงธรรมกัลยาณี

๑๙๕ ถนนเพชรเกษม ต.พระประโทน

อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐

 

 
ทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000
โทร. (034)258-270 โทรสาร (034) 284-315 E-mail: dhammananda9d@gmail.com
Copyright (c) 2002-2006 Thai Bhikkhunis All rights reserved.


จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549