ข่าวประชาสัมพันธ์

Please wait while JT SlideShow is loading images...
วัตรทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอารามเรียนสมาธิกับหลวงแม่อาคารศูนย์การเรียนรู้เรื่องภิกษุณีสงฆ์ติดตามหน้าเว็บไซต์ใหม่เร็วๆนี้
thaibhikkhunis.org
การบวชภิกษุณีไม่ผิดกฎหมาย

 

มีผู้สงสัยว่า การบวชภิกษุณีนั้น ผิดกฎหมายหรือไม่?

 

จาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ บัญญัติไว้ว่า

 

มาตรา ๔ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิ  เสรีภาพ  และความเสมอภาค  
บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทย ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทย มีอยู่แล้ว  ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้

 

ดังนั้น การบวชภิกษุณีจึงไม่ผิดกฎหมาย ค่ะ

 
การบรรพชาและอุปสมบทเป็นสามเณรีและภิกษุณี

 

การบรรพชาและอุปสมบทเป็นสามเณรีและภิกษุณี

 

มีผู้สนใจการบวช และติดต่อเข้ามาโดยตรงเป็นจำนวนมากพอสมควร ขอเรียนให้ทราบพร้อมกันทีเดียวเลยว่า สำหรับสตรีนั้น ไม่สามารถบวชโดยตรงเป็นภิกษุณีได้ทันที  มีขั้นตอน คือ บรรพชาเป็นสามเณรีก่อนอย่างน้อย ๒ ปี ในช่วงเวลาดังกล่าว ควรอยู่กับอาจารย์ภิกษุณีผู้ใหญ่ให้ท่านอบรมสั่งสอน

 

สำหรับการบรรพชาเป็นสามเณรี  ๙ วัน  ที่วัตรทรงธรรมฯจัดให้เป็นประจำ ทุกวันที่ ๖ เมษายน และ ๕ ธันวาคม ติดต่อขอใบสมัครได้ที่ ๐๓๔ ๒๕๘๒๗๐

 

ในช่วง ๒ ปีนี้ จะมีการประกาศสิกขมานา คือเป็นสามเณรีเข้มข้น ได้รับการรับรองจากภิกษุณีสงฆ์และภิกษุสงฆ์ ปฏิบัติต่อเนื่องกัน ๒ พรรษา

จากนั้น ปวัตตินี คือภิกษุณีผู้เป็นอาจารย์จะจัดการขออุปสมบทให้เป็นภิกษุณี  ในประเทศไทยยังทำไม่ได้ (๒๕๖๑) การอุปสมบทภิกษุณีที่ถูกต้องจึงต้องอาศัยศรีลังกา หรืออินเดีย

 

ภิกษุไทยหากจัดการอุปสมบทให้ก็จะผิดพระราชบัญญัติ ซึ่งเป็นกฏหมายที่ควบคุมสงฆ์อยู่เราจึงไม่จัดการอุปสมบทในประเทศไทย

สำหรับสามเณรีที่มีสังกัด บรรพชามาครบ ๒ พรรษา ขอให้ภิกษุณีผู้เป็นอาจารย์จัดการส่งไปรับการอุปสมบทได้ ใกล้สุด คือวันที่ ๒๙ มกราคา ๒๕๖๒ ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย

 

ติดต่อขอใบสมัครได้ที่ ๐๓๔ ๒๕๘๒๗๐

 
หนังสือ

 

book

 

หลวงแม่เขียนบทความประจำในคอลัมน์ธรรมลีลา มติชนสุดสัปดาห์ และมีหลายบทความที่ได้รวมเป็นหนังสือแล้ว ๑๓ เล่ม ดังนี้


๑. ธรรมลีลาจากศรีลังกาไปธิเบต

๒. สืบสานและเติมเต็ม

๓. ท่องทั่วทางธรรม

๔. มหัศจรรย์อินเดีย (หมดแล้ว)

๕. ค.คิด ข.เขียน พระพุทธศาสนาในประเทศไทย

๖. มหัศจรรย์อินเดีย ๒

๗. พระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน

๘. พระพุทธศาสนาในศรีลังกา

๙. ภูฐาน...นะจ๊ะ

๑๐. สาระในจิปาถะ

๑๑. มหัศจรรย์อินเดีย ๓

๑๒. ภิกษุณีก้าวไกล

๑๓. บนเส้นทางสายไหม (ใหม่)

 

สนใจหนังสือของหลวงแม่ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ  ติดต่อได้ที่ประชาสัมพันธ์ค่ะ โทร: (๐๓๔) ๒๕๘-๒๗๐

 

มีโปรโมชั่นลดราคาหนังสือทั้งร้าน (ทั้งหนังสือที่หลวงแม่เขียนเองและที่แปล) ๓๐% ค่ะ

 

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

 

ตารางกิจกรรมที่วัตรทรงธรรมกัลยาณี พ.ศ. ๒๕๖๑

 

๒๙-๕

ม.ค. - ก.พ.

หลวงแม่เดินทางไปอินเดีย

๑-๒

เมษายน

หลวงแม่เดินทางไปบรรพชาสามเณรี ที่เกาะยอ จ.สงขลา

๖-๑๕

เมษายน

บรรพชาสามเณรี ๙ วัน ครั้งที่ ๒๐ คลิกอ่านรายละเอียด

๑๒-๑๔

พฤษภาคม

อบรมพุทธสาวิกา ครั้งที่ ๗๖ ทัศนคติเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน คลิกอ่านรายละเอียด

๑-๑๕

มิถุนายน

อบรมพระวินัยแก่คณะสงฆ์นานาชาติ และสตรีชาวพุทธ (IMT) คลิกอ่านรายละเอียด

๒๒-๒๔

มิถุนายน

หลวงแม่เดินทางไปเนปาล

๒๐

กรกฎาคม

สามเณรี ประกาศสิกขมานา

๑๑-๑๓

สิงหาคม

อบรมพุทธสาวิกา ครั้งที่ ๗๗ เทคนิคความสำเร็จของการทำงานเป็นทีม คลิกอ่านรายละเอียด

๑๔-๑๘

กันยายน

Asian Buddhism Connection (ABC) ครั้งที่ 3

๑๓-๑๕

ตุลาคม

อบรมพุทธสาวิกา ครั้งที่ ๗๘ การใช้ชีวิตให้เป็นสุขขึ้น คลิกอ่านรายละเอียด

พฤศจิกายน

ทอดกฐิน

๑๘-๒๔ พฤศจิกายน ทัวร์จีน
๕-๑๔ ธันวาคม บรรพชาสามเณรี ๙ วัน ครั้งที่ ๒๑ คลิกอ่านรายละเอียด

 

หมายเหตุ

ทุกวันอาทิตย์ และวันพระ มีพิธีสวดมนต์ถวายกองทานและฟังธรรมเป็นประจำ

นักศึกษา พนักงานบริษัท และผู้ที่สนใจสามารถนัดเข้ามาอบรมเป็นกลุ่มได้โดยติดต่อล่วงหน้า

 
ทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000
โทร. (034)258-270 โทรสาร (034) 284-315 E-mail: dhammananda9d@gmail.com
Copyright (c) 2002-2006 Thai Bhikkhunis All rights reserved.


จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549