ข่าวประชาสัมพันธ์

วัตรทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอารามเรียนสมาธิกับหลวงแม่อาคารศูนย์การเรียนรู้เรื่องภิกษุณีสงฆ์
thaibhikkhunis.org
การบวชภิกษุณีไม่ผิดกฎหมาย

 

มีผู้สงสัยว่า การบวชภิกษุณีนั้น ผิดกฎหมายหรือไม่?

 

จาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ บัญญัติไว้ว่า

 

มาตรา ๔ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิ  เสรีภาพ  และความเสมอภาค  
บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทย ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทย มีอยู่แล้ว  ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้

 

ดังนั้น การบวชภิกษุณีจึงไม่ผิดกฎหมาย ค่ะ

 
หนังสือ

 

book

 

หลวงแม่เขียนบทความประจำในคอลัมน์ธรรมลีลา มติชนสุดสัปดาห์ และมีหลายบทความที่ได้รวมเป็นหนังสือแล้ว ๑๒ เล่ม ดังนี้


๑. ธรรมลีลาจากศรีลังกาไปธิเบต

๒. สืบสานและเติมเต็ม

๓. ท่องทั่วทางธรรม

๔. มหัศจรรย์อินเดีย (หมดแล้ว)

๕. ค.คิด ข.เขียน พระพุทธศาสนาในประเทศไทย

๖. มหัศจรรย์อินเดีย ๒

๗. พระพุทธศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน

๘. พระพุทธศาสนาในศรีลังกา

๙. ภูฐาน...นะจ๊ะ

๑๐. สาระในจิปาถะ

๑๑. มหัศจรรย์อินเดีย ๓

๑๒. ภิกษุณีก้าวไกล

 

สนใจหนังสือของหลวงแม่ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ  ติดต่อได้ที่ประชาสัมพันธ์ค่ะ โทร: (๐๓๔) ๒๕๘-๒๗๐

 

ตอนนี้ (มกราคม ๒๕๖๐) มีโปรโมชั่นลดราคาหนังสือทั้งร้าน (ทั้งหนังสือที่หลวงแม่เขียนเองและที่แปล) ๓๐% ค่ะ

 

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

 

ตารางกิจกรรมที่วัตรทรงธรรมกัลยาณี พ.ศ. ๒๕๖๐

 

๑๐-๑๓

กุมภาพันธ์

อบรมนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเดตัน โอไฮโอ สหรัฐอเมริกา จำนวน ๒๘ คน

๖-๑๕

เมษายน

บรรพชาสามเณรี ๙ วัน ครั้งที่ ๑๘ คลิกอ่านรายละเอียด

๕-๗

พฤษภาคม

อบรมพุทธสาวิกา ครั้งที่ ๗๓ เทคนิคการตรึกนึกเห็น (visualization) คลิกอ่านรายละเอียด

๑-๒๘

มิถุนายน

อบรมพระวินัยแก่คณะสงฆ์นานาชาติ และสตรีชาวพุทธ (IMT) คลิกอ่านรายละเอียด

๘-๑๐

กรกฎาคม

อบรมพุทธสาวิกา ครั้งที่ ๗๔ ภาวะความเป็นผู้นำ คลิกอ่านรายละเอียด

กรกฎาคม

เข้าพรรษา

๑๒-๑๔

สิงหาคม

อบรมพุทธสาวิกา ครั้งที่ ๗๕ การพัฒนาจิตอาสา คลิกอ่านรายละเอียด

ตุลาคม

ออกพรรษา คณะสงฆ์ปวารณาออกพรรษา

๑๕

ตุลาคม

ทอดกฐิน

๒๔ ตุลาคม ต้อนรับคณะมังสวิรัตินานาชาติ
๕-๑๔ ธันวาคม บรรพชาสามเณรี ๙ วัน ครั้งที่ ๑๙ คลิกอ่านรายละเอียด

 

หมายเหตุ

ทุกวันอาทิตย์ และวันพระ มีพิธีสวดมนต์ถวายกองทานและฟังธรรมเป็นประจำ

นักศึกษา พนักงานบริษัท และผู้ที่สนใจสามารถนัดเข้ามาอบรมเป็นกลุ่มได้โดยติดต่อล่วงหน้า

 
ทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000
โทร. (034)258-270 โทรสาร (034) 284-315 E-mail: dhammananda9d@gmail.com
Copyright (c) 2002-2006 Thai Bhikkhunis All rights reserved.


จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549