ฉบับที่ 5 : เม.ย.-มิ.ย. 2546สมัครสมาชิก

    ความตาย
   
สาส์นถึงสุภาพสตรีทั่วโลก
   
สตรีนิยมแนวพุทธ....รื้อแล้วไม่ต้องสร้าง
   
สังคมต้องช่วยกันสำรวจมายาคติทางเพศก่อน"ห้าม" การมีภิกษุณี
กลับหน้า   มูลนิธิพุทธสาวิกา

 วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ. เมืองฯ จ. นครปฐม 73000
โทร. (034) 258-270 โทรสาร (034) 284-315   E- mail : [email protected]
Copyright (c) 2002-2003 Thaibhikkhunis.org  All rights reserved.