"ต้นกล้าโพธิสัตต์" เป็นโครงการเพื่อให้เยาวสตรี ให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองตามแนวทางโพธิสัตต์ นั่นคือการมุ่งสู่การพัฒนาตนเองทั้งในด้านความรู้ เพื่อการดำรงชีพในอนาคตอย่างมั่นคง และศึกษาความรู้ทางธรรม เพื่อการครองชีวิตอย่างมีความสุข และสามารถเกื้อกูลเอื้อเฟื้อต่อเพื่อร่วมสังคมได้ด้วย 

ประเภททุนการศึกษา
              เป็นทุนการศึกษาที่มอบต่อเนื่องแก่เยาวชนที่ด้รับคัดเลือกจากมูลนิธิเด็กกำพร้าต่างๆ ที่ตนสังกัดอยู่ โดยทุนการศึกษานี้ มองให้แก่เยาวชนสตรี ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนระดับชั้นปริญญาตรี
                                             ม. 4 - ม. 6   ทุนละ      4,000   บาท
                                             ปริญญาตรี    ทุนละ    17,000   บาท

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
              1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6
              2. มีศักยภาพในการศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี
              3. เป็นเด็กกำพร้าที่ทางมูลนิธิเด็กกำพร้าคัดเลือกขอเข้ามารับทุน
              4. เป็นเด็กหญิงอายุไม่เกิน 20 ปี 
              5. นับถือพุทธศาสนา

              สำหรับท่านที่สนใจจะสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวสตรี เพื่อการสร้างคนดีคืนสู่สังคม ในโครงการ
"ต้นกล้าโพธิสัตต์" สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิมพ์พัณธุ์ หาญสกุล กรรมการมูลนิธิพุทธสาวิกา ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้เบอร์โทร (01) 409 22 77 email : [email protected] หรือส่งจดหมายมายังมูลนิธิพุทธสาวิกา วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถ. เพชรเกษม ต. พระประโทน อ. เมือง จ. นครปฐม 75000

กลับหน้า   ข่าวประชาสัมพันธ์


 วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ. เมืองฯ จ. นครปฐม 73000
โทร. (034) 258-270 โทรสาร (034) 284-315   E- mail : [email protected]
Copyright (c) 2002-2003 Thaibhikkhunis.org  All rights reserved.