ในการประดิษฐานภิกษุณีสงฆ์ในประเทศไทยเพื่อให้เป็นไปตามเจตน์จำนงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงมอบหมายพระศาสนาให้อยู่ในความดูแลของพุทธบริษัท 4 เมื่อยังไม่มีภิกษุณีสงฆ์ ภิกษุณีที่เพิ่งเริ่มอุปสมบท ควรที่จะได้อยู่กันเป็นสังฆะอย่างน้อยที่สุดในช่วงเข้าพรรษา โดยมีพระอาจารย์(ฝ่ายภิกษุณีสงฆ์) ให้การอบรมสั่งสอน เมื่อทางวัตรทรงธรรมกัลยาณีจัดการอบรมสำหรับภิกษุณีขึ้น จึงเชิญให้ภิกษุณีสงฆ์จากประเทศอื่นๆ ที่เพิ่งบวช และยังขาดการอบรมได้รับการอบรมไปพร้อมๆ กัน นับเป็นการปลูกฝังคณะสงฆ์ที่ดี
           ในพรรษา 2547 (1 ส.ค. - 29 ต.ค. 2547) ทางวัตรทรงธรรมกัลยาณี จะได้นิมนต์อุปัชฌาย์จากศรีลังกาให้มาเป็นอาจารย์ประจำ และได้นิมนต์พระภิกษุณีจากนานาประเทศได้มาร่วมฝึกอบรม ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย ฝึกการสวดพระปาฏิโมกข์ ศึกษาเกี่ยวกับหลักคำสอนในพุทธศาสนา ตลอดจนการฝึกอบรมในแนวที่จะเอื้ออาทรต่อปัญหาสังคม เพื่อให้คณะสงฆ์ได้ดูแลพระศาสนาและสังคมได้เต็มที่
          โครงการนี้ให้ความรู้ทั่วไปทั้งแก่ภิกษุณี สามเณรี นักบวชสตรี หรือแม้ฆราวาสที่ตั้งใจที่จะเลือกหนทางการเป็นนักบวชด้วย 
          หากท่านสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการก็ดี หรือสนใจที่จะอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ หรือเป็นอาสาสมัครเข้ามาช่วยโครงการก็ดี ติดต่อขอรายละเอียดโครงการได้ที่ สามเณรีธัมมธารี (034) 258270 
หากท่านเห็นว่าโครงการนี้จะยังประโยชน์แก่พระศาสนาและยินดีมีส่วนในการขับเคลื่อนให้โครงการนี้เป็นจริง จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดพรรษาได้ดังนี้
                                        ค่าใช้จ่าย อาหาร/น้ำ/ไฟ ต่อ 1 คน                   10,000   บาท 
                                        ค่าเดินทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ศรีลังกา           23,500   บาท 
                                        กรุงเทพฯ - พนมเปญ                                    12,400   บาท
                                        กรุงเทพฯ - ร่างกุ้ง                                         11,000   บาท
                                        กรุงเทพฯ - กัฎมัณฑุ                                     27,000   บาท
                                        กรุงเทพฯ - เดลี                                            15,800   บาท
                                        กรุงเทพฯ - จาร์การ์ต้า                                   27,000   บาท

            ท่านสามารถเลือกที่จะสนับสนุนการอบรมครั้งนี้ ได้ในรายการต่างๆ ตามประสงค์ หรือจะเลือกสนับสนุนเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านอาหาร/น้ำ/ไฟ หรือ สนับสนุนค่าเดินทางของพระภิกษุณีนานาชาติองค์ใดองค์หนึ่ง ได้ตามกำลังศรัทธา ซึ่งการจัดอบรมพระภิกษุณีนานาชาติจำนวน 15 รูปในพรรษานี้ รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 400,000 บาท
            และในวันที่ 6 เมษายน 2547 เป็นวันไหว้ครู และหากหลวงย่ายังมีชีวิตอยู่ ท่านก็จะครบ 96 ปี เราจะถวายผ้าป่าเป็นการสมทบทุนเพื่อโครงการนี้ ถวายกุศลเพื่อบูชาครู และเป็นการทำบุญให้หลวงย่า ตลอดจนผู้มีพระคุณของเรา จึงขอบอกบุญมายังศิษยานุศิษย์ ลูกหลานและพี่น้องสายโพธิสัตต์ทุกท่าน ได้มีส่วนในการถวายผ้าป่า ตามกำลังทุนทรัพย์และกำลังศรัทธา 

                                                                 
คณะกรรมการมูลนิธิพุทธสาวิกา
                                                                         วัตรทรงธรรมกัลยาณี

กลับหน้า   ข่าวประชาสัมพันธ์


 วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ. เมืองฯ จ. นครปฐม 73000
โทร. (034) 258-270 โทรสาร (034) 284-315   E- mail : [email protected]
Copyright (c) 2002-2003 Thaibhikkhunis.org  All rights reserved.