จากหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2546           ถึงแม้ว่า
"ภิกษุณี" จะไม่ได้รับการยอมรับจากระบบสงฆ์ไทยอย่างเป็นทางการแต่มีผู้หญิงหลายคนที่ฝักใฝ่ในการเข้าถึงพระธรรมไม่ยอมจำนนต่อกฎเกณฑ์ และหาช่องทางการเข้าสู่สมณเพศด้วยตนเอง หากดูจากประวัติศาสตร์
           เราได้รู้จัก
"สามเณรีสาระ" "สามเณรีจงดี" บุตรีของ นายนรินทร์ กลึง ผู้ที่มีความคิดเป็นขบถต่อระบบสังคมในสมัยรัชกาลที่ 7
           มาถึงยุคปัจจุบัน ทุกคนรับทราบข่าวคราวของ
"ภิกษุณีฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์" ที่เริ่มต้นด้วยการเป็น "สามเณรีธัมมนันทา" แล้วเดินทางไปอุปสมบทที่ประเทศศรีลังกา เมื่อไม่นานมานี้
           ภิกษุณีอีกรูปหนึ่งละเลยไม่เอ่ยถึง-ไม่ได้คือ
"ภิกษุณีวรมัย กบิลสิงห์" มารดาของ ภิกษุณีฉัตรสุมาลย์ ซึ่งละสังขารไปเมื่อวันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา ด้วยวัย 95 ปี
           จากอดีต ท่านเริ่มบรรพชาอุปสมบทเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 โดยการรับศีลปลงผม และนุ่งห่มสีเหลืองอ่อนที่วัดบวรนิเวศวิหาร จากท่านเจ้าคุณพรหมมุนี (ผิน ธรรมประทีบ) จากนั้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2503 จึงเดินทางไปอินเดียและได้อธิษฐานจิตต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอบวชเป็นภิกษุณี ภายใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา
            ต่อมาในปี 2514 จึงได้เดินทางไปรับการบรรพชาอุปสามบทเป็นภิกษุณีที่ไต้หวัน โดยมีพระคุณท่านศาสตราจารย์เต้าอัน แห่งสำนักวัดเขาซุงซาน เป็นองค์อุปัชฌาย์ พร้อมด้วยพระอาจารย์อีก 9 รูป พระผู้ทำพิธี 2 รูป และพระพี่เลี้ยง 2 รูป ได้รับฉายาว่า
"สือ ต้า เต้า ฝ่า ซือ" แปลว่า "พระมหาโพธิธรรมาจารย์ วงศ์ศากยะ"
            ระหว่างที่ครองสภาพการเป็นนักบวชนั้นได้ทำกิจกรรมสนับสนุนการส่งเสริมพุทธศาสนา และสงเคราะห์ผู้ที่ขาดโอกาสในสังคมมากมาย
            ที่สำคัญท่านเป็นผู้ก่อตั้ง
"วัตรทรงธรรมกัลยาณี" ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม ก.ม. 52-53 ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม เป็นวัตรที่ท่านก่อสร้างไว้ด้วยทุนส่วนตัวร่วมกับลูกหลานญาติมิตร ภายในบริเวณซึ่งมีเนื้อที่กว่า 6 ไร่ มีตัวอาคารตึกสามชั้นซึ่งแบ่งเป็นสัดส่วนในการปฏิบัติธรรม
             ...
"สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมเป็นธรรมดาขอให้ท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่บนความประมาท"....
             ปัจจุบันนี้วัตรทรงธรรมกัลยาณียังคงมีกิจกรรมทางพุทธศาสนาอยู่ โดยมี ภิกษุณีฉัตรสุมาลย์ เป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์ โดยได้จัดโครงการอบรมเด็กนักเรียนเรื่องพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 ถึง ม.6 ในวันศุกร์ช่วงเย็น และวันอาทิตย์ช่วงเย็น เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องพระพุทธศาสนาให้มากขึ้น
            
"ก่อนที่ภิกษุณีวรมัย กบิลสิงห์ หรือหลวงย่า จะละสังขารได้ปรารภว่า ดีใจที่ลูกๆ ได้บวชเป็นสามเณรี และภิกษุณีตามลำดับแล้วและยังบอกอีกว่าอยากได้สามเณรีหรือภิกษุณีสัก 100 รูป และยังถามกลับมาว่าแล้วมีสตางค์หรือไม่ เราก็ตอบหลวงย่าไปว่ามีค่ะและสู้ค่ะ"
             ภิกษุณีฉัตรสุมาลย์ยังได้เล่าถึงธรรมที่หลวงย่าฝากไว้ถึงลูกศิษย์และญาติโยมก่อนละสังขารว่า
            
"สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดา ขอให้ท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่บนความประมาท"
กลับหน้า   ข่าวล่า

 วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ. เมืองฯ จ. นครปฐม 73000
โทร. (034) 258-270 โทรสาร (034) 284-315   E- mail : dhammananda99@hotmail.com
Copyright (c) 2002-2003 Thaibhikkhunis.org  All rights reserved.