การประชุมศานติสภา พ.ศ. ๒๕๔๗ จะจัดขึ้นที่เชียงใหม่ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๒๙ กพ. ถึงวันศุกร์ ที่ ๕ มีค. ๒๕๔๗ ภิกษุณีธัมมนันทา กรรมการศานติสภา จะเป็นกรรมการท้องถิ่นที่จะร่วมรับผิดชอบในการจัดการประชุมครั้งนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์สุขภาพและนโยบายสังคม โดยจะเชิญผู้นำองค์กรสตรีทางด้านสุขภาพ และผู้นำสตรีทางศาสนา ให้ได้พูดคุยกันในเรื่องสตรี โลกาภิวัตน์ และศาสนา จะมีการประชุมกลุ่มย่อย และพบปะกับองค์กรเอกชนท้องถิ่น ตลอดจนเอกชนที่ทำงานในด้านสตรี
               สี่วันแรกจะเป็นการประชุมร่วมกันกับศูนย์สุขภาพและนโยบายสังคม กับผู้นำที่ทำงานเกี่ยวกับสตรีที่เชิญมาจากหลายประเทศทั่วโลก จะเข้าร่วมประชุมกันตั้งแต่งานเปิดในวันที่ ๒๙ กพ. จนถึง บ่ายวันพุธที่ ๓ มีค.
               วันที่ ๔-๕ มีค. กรรมการศานติสภาจะได้ทบทวนความก้าวหน้าของงาน และจะได้ร่วมกันตัดสินใจแผนงาน และวิธีการในอนาคต จะมีช่วงเวลาที่จะได้พูดคุยกันอย่างเป็นกันเอง เป็นเวลาที่จะได้ติดตามผลงานความคืบหน้าของกรรมการศานติสภาเอง และเป็นเวลาที่จะได้สนทนาร่วมกัน
               การประชุมครั้งนี้จะเป็นการสนับสนุนงานของภิกษุณีธัมมนันทา กรรมการศานติสภาในประเทศไทย ทั้งในความพยายามที่จะฝึกฝนอบรมภิกษุณีสงฆ์นานาชาติในประเทศไทย ในชุมชนของเธอที่จังหวัดนครปฐม และงานช่วยเหลือสตรีและเด็กหญิงที่ด้อยโอกาส ในโครงการบ้านศานติ์รักษ์ ที่เธอเป็นผู้อำนวยการ
               สำหรับเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่มีงานช่วยเหลือผู้อพยพ สิทธิมนุษยชน และประเด็นผู้หญิง เครือข่ายงานของภิกษุณีธัมมนันทา ทั้งในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงใหม่ เข้ามาสนับสนุนในเรื่องการจัดการ

        
จุดประสงค์ของการประชุม
              ๑. เพื่อเปิดเวทีสนทนาที่อาจจะนำไปสู่การทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจที่ดีจากฝ่ายศาสนาและหน่วยงานเอกชนที่สนใจประเด็นสตรี
             ๒. เพื่อทบทวนความก้าวหน้าของงาน
             ๓. เพื่อหารือและตกลงกันในการริเริ่มงานในอนาคตของศานติสภา ตลอดจนโครงการ วิธีการ และการประชุม
             ๔. เพื่อแสวงหาโอกาสให้กรรมการศานติสภาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน
กลับหน้า   ข่าวล่า

 วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ. เมืองฯ จ. นครปฐม 73000
โทร. (034) 258-270 โทรสาร (034) 284-315   E- mail : [email protected]
Copyright (c) 2002-2003 Thaibhikkhunis.org  All rights reserved.