"ความเชื่อเรื่องสวรรค์ในพระพุทธศาสนา" สัมภาษณ์หลวงแม่ในรายการ Discovery

เส้นทางภิกษุณีไทย
อาตมาคือพระผู้หญิง
ปณิธานธัมมนันทา ไม่เน้นพิธีกรรม ไม่สร้างวัตถุ

 วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ. เมืองฯ จ. นครปฐม 73000
โทร. (034) 258-270 โทรสาร (034) 284-315   E- mail : dhammananda99@hotmail.com
Copyright (c) 2002-2003 Thaibhikkhunis.org  All rights reserved.