เป็นวารสารข่าวสตรีขาวพุทธนานาชาติ ภาคภาษาอังกฤษ ระยะ 3 เดือน เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2527 รายงานกิจกรรมสตรีชาวพุทธนานาชาติ โดยไม่แบ่งแยกลัทธิ, นิกาย หรือประเทศ

วัตถุประสงค์
              
- เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของสตรีชาวพุทธในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสารและสร้างความสัมพันธ์ในหมู่สตรีชาวพุทธ
               - สนับสนุนให้เกิดภิกษุณีสงฆ์ และสร้างเครือข่ายกิจกรรมการเผยแพร่พระศาสนาโดยสตรีทั่วโลก


สมัครสมาชิก
               
ก. สมาชิกภายในประเทศไทย ค่าสมาชิกรายปีๆ ละ 100 บาท
               ข. สมาชิกต่างประเทศ ค่าสมาชิกปีละ $12 จัดส่งหนังสือทางเมล์อากาศ
กลับหน้า   มูลนิธิพุทธสาวิกา

 วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ. เมืองฯ จ. นครปฐม 73000
โทร. (034) 258-270 โทรสาร (034) 284-315   E- mail : [email protected]
Copyright (c) 2002-2003 Thaibhikkhunis.org  All rights reserved.