บ้านศานติ์รักษ์โครงการช่วยเหลือสตรีและเด็กหญิงผู้ด้อยโอกาส
หลักการและเหตุผล
          บ้านศานติ์รักษ์ก่อตั้งขึ้นโดย ดร. ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ เมื่อเดือนมกราคม 2539 แรกเริ่มเพื่อให้ความอนุเคราะห์สตรีที่มีครรภ์ไม่พึงประสงค์ เพื่อเป็นการผ่อนปรนปัญาหสังคม ต่อมาขยายฐานความช่วยเหลือได้ครอบคลุมสตรีและเด็กหญิงที่ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งเป็นกรณีที่เข้ามาที่บ้านมากขึ้นทุกทีในภาวะความขัดสนทางเศรษฐกิจ นอกจากจะเป็นสถานที่พักพิงแล้ว บ้านศานติ์รักษ์ยังเป็นสถานอบรมทางจิตใจให้แก่สมาชิกของบ้าน เพื่อให้เติบโตเป็นบุคคลที่คุณภาพทั้งทางกายและใจ มิใช่เพียงแต่ช่วยเหลือตนเองได้เท่านั้น แต่ยังมีความรู้ความสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย

วัตถุประสงค์
          - จัดหาสถานพักพิงแก่สตรีและเด็กหญิงผู้ด้อยโอกาส
          - ให้การศึกษาแก่เด็กหญิงที่ขาดผู้อุปการะ
          - ให้การอบรแก่กุลธิดาให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
          - สตรีและเด็กหญิงที่ขาดผู้อุปการะ
          - เป็นผู้อบรมสั่งสอนได้ (ไม่ว่ายากสอนยาก)

ผู้สนับสนุนโครงการ          
          สมาชิกของวัตรทรงธรรมกัลยาณี พุทธสาวิกาผู้เข้ารับการอบรมและท่านที่สนใจในโครงการ

สถานที่ตั่งโครงการ
          ตั้งอยู่ภายในวัตรทรงธรรมกัลยาณี 195 ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทร. (034) 284315 หรือ (034) 258-270
         
ท่านที่ต้องการที่จะร่วมทำบุญเชิญ  Downloads  แบบฟอร์มได้ที่นี้
กลับหน้า   มูลนิธิพุทธสาวิกา

 วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ. เมืองฯ จ. นครปฐม 73000
โทร. (034) 258-270 โทรสาร (034) 284-315   E- mail : dhammananda99@hotmail.com
Copyright (c) 2002-2003 Thaibhikkhunis.org  All rights reserved.