โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
      สนับสนุนส่งเสริมและสงเคราะห์สตรีและเด็กหญิงที่ด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
      ส่งเสริมให้สตรีมีความรู้ความสามารถที่จะประกอบสัมมาชีพ
      ส่งเสริมศีลธรรมและวัฒนธรรม
      ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์โดยร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
      มูลนิธินี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง       จดหมายข่าว YASODHARA เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อประสาน สื่อข่าวถึงกัน สำหรับผู้สนใจในกิจกรรมสตรีชาวพุทธนานาชาติ มีสมาชิกใน 35 ประเทศ
       โครงการพุทธสาวิกา เป็นโครงการที่เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2534 เพื่ออบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติทางพุทธศาสนา สร้างความมั่นใจในความเป็นชาวพุทธ ให้สตรีได้มีดอกาสปฏิบัติธรรมร่วมกัน สร้างสมดุลทางกายและจิต ขณะเดียวกันฝึกตนเองเพื่อประดยน์ตนและประโยชน์ท่าน จัดอบรมครั้งละ 3 วัน
       โครงการบ้านศานติ์รักษ์ เป็นโครงการสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือสตรีและเด็กหญิงที่ด้อยโอกาส เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เตรียมความพร้อมให้สมาชิกสามารถเผชิญหน้ากับอุปสรรคในชีวิตได้ดีขึ้น       สมัครเป็นสมาชิก เพื่อจะได้รับทราบข่าวคราวการจัดกิจกรรของมูลนิธิ และเพื่อสร้างเครือข่ายมิตรสหายที่มีความสนใจในทิศทางเดียวกัน
       สนับสนุนกิจกรรมโดยการร่วมบริจาคปัจจัยและสิ่งของตามควรแก่กาล
       ร่วมดำเนินการโดยอุทิศแรงกายและสติปัญญา

หมายเหตุ : ถ้าต้องร่วมสมทบปัจจัย คลิกที่นี้

กลับหน้า   มูลนิธิพุทธสาวิกา

 วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ. เมืองฯ จ. นครปฐม 73000
โทร. (034) 258-270 โทรสาร (034) 284-315   E- mail : [email protected]
Copyright (c) 2002-2003 Thaibhikkhunis.org  All rights reserved.