การเตรียมตัว ผู้ที่สนใจจะใช้ชีวิตเป็นภิกษุณี ต้องติดตามค้นหาตัวเอง มีขั้นตอนดังนี้
         
 - ฝึกเป็นชาววัด
          - บวชเป็นแม่ชี
          - ผ่านการอบรมในโครงการพุทธสาวิกาเพื่อการพัฒนาสังคม
          - เตรียมตัวบรรพชาเป็นสามเณรี
          - หลังจาก 2 ปี เตรียมตัวอุปสมบท

      คุณสมบัติ
          - ไม่จำกัดอายุ แต่ต้องมีสุขภาพดี ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงเพศสมณะ
          - ไม่จำกัดความรู้ แต่ต้องอ่านออกเขียนได้
          - ไม่บ้า ใบ้ บอด หนวก ทั้งทางกายและใจ
          - เข้าใจจุดประสงค์ของการบวชเป็นภิกษุณี

       กฎเกณฑ์
          เมื่อบรรพชาแล้ว จะต้องจำพรรษาอยู่ด้วยกัน ติดต่อกัน 5 พรรษา เพื่อให้ครบอายุของนวกะภิกษุณี ในช่วง 5 พรรษาแรก จะนิมนต์พระภิกษุณีสงฆ์มาจากศรีลังกา อินโดนีเซีย และไต้หวัน เพื่อร่วมให้การอบรมและให้ความรู้แก่ภิกษุณีสงฆ์

กลับหน้า   วัตรทรงธรรมกัลยาณี

 วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ. เมืองฯ จ. นครปฐม 73000
โทร. (034) 258-270 โทรสาร (034) 284-315   E- mail : [email protected]
Copyright (c) 2002-2003 Thaibhikkhunis.org  All rights reserved.