ความเป็นมา

            ปัจจุบันสังคมไทย ถูกครอบงำโดยบริโภคนิยมและวัตถุนิยมเป็นอย่างมาก ทั้งอิทธิพลของสื่อในยุคโลกาภิวัฒน์ ยิ่งทำให้ค่านิยมดังกล่าวขยายตัวอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้เยาวชนไทยสูญเสียความเป็นชาวพุทธและความเป็นไทยไปมาก  นำไปสู่ปัญหาวัยรุ่นขายตัว ปัญหายาเสพติด ปัญหาความแตกแยกในครอบครัว ฯลฯ  ด้วยตระหนักในปัญหาดังกล่าว มูลนิธิพุทธสาวิกาจึงจัดโครงการอบรมนักเรียนหญิงขึ้น ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนหญิงได้มีโอกาสสัมผัสชีวิตที่เรียบง่าย สมถะ อยู่กับธรรมชาติ

- เพื่อให้ได้เรียนรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนา

- เพื่อให้ได้เรียนรู้ชีวิตของการอยู่ร่วมกัน รู้จักเอื้ออาทรผู้อื่น

- เพื่อให้ได้เรียนรู้การสร้างสมดุล กาย– จิต

วิธีการอบรม

            เป็นการอบรมที่ใช้รูปแบบการอบรมแบบผสมผสาน

1.  เรียนรู้หลักธรรมในพุทธศาสนาที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

2.  เรียนรู้การสร้างค่านิยมให้กับชีวิตที่ถูกต้อง มีคุณค่า มีเป้าหมาย

3.  เรียนรู้การอยู่ร่วมกันโดยสามัคคีธรรม

4.  เรียนรู้การดูแลกาย จากการฝึกโยคะและชี่กง

5.  เรียนรู้การดูแลจิตโดยการฝึกสมาธิ เพื่อให้ความจำดีขึ้น เรียนได้ดีขึ้น

ระยะเวลาการอบรม

            เข้าค่ายวันศุกร์เย็น – วันอาทิตย์เย็น

ค่าใช้จ่าย

            นักเรียน นักศึกษา ที่ทางโรงเรียน/สถานศึกษาติดต่อมาเป็นกลุ่ม ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่หากทางโรงเรียนจะร่วมทำบุญค่าใช้จ่ายก็ขอโมทนา

ผู้เข้ารับการอบรม

            นักเรียน-นักศึกษาหญิง (พร้อมอาจารย์ผู้ดูแล) ครั้งละไม่เกิน 30 คน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

            ทีมงานมูลนิธิพุทธสาวิกา นำโดยภิกขุนีธัมมนันทา  (อดีต ดร. ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์)

ติดต่อสอบถาม

            มูลนิธิพุทธสาวิกา  (034)  258 270
กลับหน้า   วัตรทรงธรรมกัลยาณี

 วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ. เมืองฯ จ. นครปฐม 73000
โทร. (034) 258-270 โทรสาร (034) 284-315   E- mail : [email protected]
Copyright (c) 2002-2003 Thaibhikkhunis.org  All rights reserved.