นอกเหนือจากภิกษุณีที่ปรากฏในประเทศทางตะวันออก คือ จีน เกาหลี เวียดนาม ไต้หวัน ฮ่องกง และสิงคโปร์แล้ว ใน ๒-๓ ทศวรรษที่ผ่านมา พุทธศาสนาเจริญไปสู่โลกตะวันตกมากขึ้น
        กระแสหนึ่งคือพระพุทธศาสนาแบบธิเบต โดยที่องค์ทะไลลามะพระประมุขของธิเบตเสด็จลี้ภัยออกจากธิเบตตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๒ ทำให้มีชาวธิเบตเป็นจำนวนนับแสนคนที่พากันอพยพตามมาด้วย จำนวนหนึ่งไปตั้งรกรากและประสบความสำเร็จในการเผยแผ่พระศาสนาอยู่ในสหรัฐอเมริกาในจำนวนประชากรชาวพุทธกว่า ๕ ล้านคน ในสหรัฐอเมริกานั้นส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธแบบธิเบต มีสายการบวชเพียงระดับสามเณรี หรือที่เรียกเป็นภาษาสันสกฤตว่าศรามเณริกา ทั้งนี้เพราะสภาพภูมิประเทศที่จำกัดของธิเบต ทำให้ไม่มีการสืบสายการบวชภิกษุณีไปถึงธิเบต แต่งองค์ทะไลลามะทรงสนับสนุนให้ผู้หญิงที่ปฏิบัติในสายธิเบต ไปขออุปสมบทเป็นภิกษุณีจากไต้หวันได้ และมีผู้หญิงชาวตะวันตกส่วนหนึ่งที่บวชสามเณรีในสายของธิเบต และบวชเป็นภิกษุณีจากสายของจีนภิกษุณีเหล่านี้ จะยังคงมีความใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำสอนของอาจารย์ชาวธิเบตมากกว่าอาจารย์ชาวจีน
         นอกจากนั้นวัดซีไหลในลอสแองเจลิส ซึ่งเป็นสาขาของวัดโฝกวางซานในใต้หวันก็เริ่มจัดการอุปสมบทภิกษุณีมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๑ ขณะนี้ปรากฏว่ามีภิกษุณีอยู่ในหลายประเทศในยุโรป เช่น อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส เป็นต้น
         ภิกษุณีสายธิเบตนั้น มีจำนวนมากขึ้นทุกที ได้มีการจัดสัมมนาอบรมเรื่องพระวินัยของภิกษุณีที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ มีสามเณรีและภิกษุณีเข้าร่วมกว่า ๑๐๐ รูป
กลับหน้า  การสืบสายภิกษุณี

 วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ. เมืองฯ จ. นครปฐม 73000
โทร. (034) 258-270 โทรสาร (034) 284-315   E- mail : dhammananda99@hotmail.com
Copyright (c) 2002-2003 Thaibhikkhunis.org  All rights reserved.