รศ.ดร. ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ จบการศึกษาเบื้องต้นจาก ร.ร.ราชินีบนจากนั้นจึงไปศึกษาต่อปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยศานตินิเกตัน ประเทศอินเดียได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม แผนกปรัชญา ต่อมาได้รับทุนรัฐบาลแคนาดาศึกษาวิชาศาสนาในระดับปริญญาโทและเอก วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเรื่อง " การศึกษาเปรียบเทียบภิกษุณีปาติโมกข ์" พิมพ์ออกสู่ตลาดในภาคภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2524
         ดร. ฉัตรสุมาลย์ เริ่มงานสอนจากมหาวิทยาลัยแมคมาสเตอร์ประเทศแคนาดา ตั้งแต่ พ.ศ. 2512 ต่อมา พ.ศ. 2516-2543 เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขณะเดียวกันเป็นอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและเอก ทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหิดล และมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ฯลฯ
           
        ดร. ฉัตรสุมาลย์เริ่มได้รับเชิญไปร่วมประชุมทางวิชาการในระดับนานาชาติตั้งแต่ พ.ศ. 2522 และเดินทางปีละหลายครั้งติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ทุกครั้งเป็นการเชิญโดยเจ้าภาพเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น เป็นผู้ที่รู้จักกันดีในระดับนานาชาติในแวดวงของนักวิชาการศาสนา ทั้งในเรื่อง
        สตรีกับศาสนาและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหัวข้อที่อาจารย์ฉัตรสุมาลย์ค้นคว้าเป็นพิเศษ เป็นผู้ที่มีวิญญาณนักเขียนตั้งแต่ครั้งเรียนอยู่ที่ศานตินิเกตัน เวลาเดินทางไปต่างประเทศมีประสบการณ์แปลกๆ มักเขียนแบ่งปันความรู้ปรากฏเป็นผลงานในมติชนสุดสัปดาห์ ตอนแรกเป็นบทความพิเศษ ต่อมามีคอลัมน์ชื่อ ธรรมลีลา มีหนังสือที่พิมพ์เป็นเล่มทั้งในงานวิชาการ และสารคดีธรรมะ ตลอดจนมีงานแปลพระสูตรมหายานสำคัญหลายเล่ม นอกจากนั้นยังแปลพระราชนิพนธ์ขององค์ทะไลลามะอีกด้วย ในส่วนของงานด้านสังคมสงเคราะห์ อาจารย์ได้ก่อตั้ง บ้านศานติรักษ์ ใน พ.ศ. 2539ให้เป็นโครงการช่วยเหลือสตรีและเด็ก เพื่อส่งเสริมให้สตรีและเด็กมีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
         ดร. ฉัตรสุมาลย์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการพูด มีความกล้าที่จะแสดงจุดยืนของตนเอง สามารถชี้ประเด็นได้กระชับและชัดเจน   ได้รับเชิญไปออกรายการตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่เป็นแนวทางที่ท่านมีความรู้และถนัด เคยเป็นพิธีกรรายการธรรมะ
" ชีวิตไม่สิ้นหวัง "ทางช่อง 3 ติดต่อกันนานถึง 7 ปี (2537-2543) ได้รับรางวัลรายการธรรมะดีเด่น 2 ปีซ้อน
          ปัจจุบัน ดร. ฉัตรสุมาลย์ ได้สละเพศฆราวาส บวชเป็นสามเณรีจากสยามนิกาย ประเทศศรีลังกา ตั้งแต่เมื่อต้นปี 2544 มีฉายาในเพศบรรพชิตว่า
ธัมมนันทา
กลับหน้า  การสืบสายภิกษุณี

 วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ. เมืองฯ จ. นครปฐม 73000
โทร. (034) 258-270 โทรสาร (034) 284-315   E- mail : dhammananda99@hotmail.com
Copyright (c) 2002-2003 Thaibhikkhunis.org  All rights reserved.