รายการเทป

ลำดับที่

หัวข้อพระธรรมเทศนา

จำนวน

ม้วนละ
(บาท)

รวมเป็นเงิน
(บาท)

155

Prparation to meditation/ Spiritual uptiftment

40

156

Before meditation / insight meditation

40

157

Yasodhara / Arahat Theris

40

158

Four Nobie truth / Four Noble Qualities/ demand and supply

40

159

Gonerating compassion/ to be connected

40

160

พุทธศาสนาสมัยสุโขทัย/ พระนางสังฆมิตตาเถรี

40

161

เส้นทางสู่นิพพาน / มายาคติดในพุทธศาสนา ๑

40

162

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช / สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

40

163

สุข ทุกข์ อยู่ที่ใจ / ชำระใจ วิบากกรรม

40

164

ทฤษฎีการเกิด / ชีวิตก่อนตาย

40

165

มายาคติดในพุทธศาสนา ๒/ สะท้อนสังคมด้วยปัญญา

40

166

การทำบุญ / กรรม

40

167

สุขภายใจ / การก้าวล่วงแห่งทุกข์

40

                                                  ยอดรวม

           รายการเทปเก่า
                          จำนวนเทปทั้งสิ้น..............ม้วน   รวมเป็นเงิน.......................บาท
      โดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิพุทธสาวิกา   ธนาคารไทยพาณิช์   สาขาพระประโทน   บัญชีออมทรัพย์เลขที่  649-2 15953-4  และส่งสำเนาการโอนเงินมายังโทรสาร  (034)284315  พร้อมทั้งส่งสำเนารายการสั่งซื้อเทป   หรือโทรสอบถามลายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  (034)  258270

Backสถานที่ติดต่อ
  วัตรทรงธรรมกัลยาณี
เลขที่  195  ถนนเพชรเกษม  ต. พระประโทน
อ. เมืองฯ  จ. นครปฐม   73000
โทร. (034) 258-270  โทรสาร (034) 284-315
ติชม  chatsumarn@hotmail.com