หลวงแม่
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 สาธารณะ

 ข่าวคราววัตรฯ

 Thai Bhikkhunis

 

 
ค้นหาบทความ...
หน้าแรก มูลนิธิพุทธสาวิกา
มูลนิธิพุทธสาวิกา
วัตถุประสงค์

มูลนิธิพุทธสาวิกาจดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2542

     วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
      ๑. สนับสนุนส่งเสริมและสงเคราะห์สตรีและเด็กหญิงที่ด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
      ๒. ส่งเสริมให้สตรีมีความรู้ความสามารถที่จะประกอบสัมมาชีพ
      ๓. ส่งเสริมศีลธรรมและวัฒนธรรม
      ๔. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์โดยร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
      ๕. มูลนิธินี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

อ่านเนื้อหาทั้งหมด...
 
บ้านศานติ์รักษ์โครงการช่วยเหลือสตรีและเด็กหญิงผู้ด้อยโอกาส

หลักการและเหตุผล
      บ้านศานติ์รักษ์ก่อตั้งขึ้นโดย ดร. ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๓๙ แรกเริ่มเพื่อให้ความอนุเคราะห์สตรีที่มีครรภ์ไม่พึงประสงค์ เพื่อเป็นการผ่อนปรนปัญาหสังคม ต่อมาขยายฐานความช่วยเหลือได้ครอบคลุมสตรีและเด็กหญิงที่ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งเป็นกรณีที่เข้ามาที่บ้านมากขึ้นทุกทีในภาวะความขัดสนทางเศรษฐกิจ นอกจากจะเป็นสถานที่พักพิงแล้ว บ้านศานติ์รักษ์ยังเป็นสถานอบรมทางจิตใจให้แก่สมาชิกของบ้าน เพื่อให้เติบโตเป็นบุคคลที่คุณภาพทั้งทางกายและใจ มิใช่เพียงแต่ช่วยเหลือตนเองได้เท่านั้น แต่ยังมีความรู้ความสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย

อ่านเนื้อหาทั้งหมด...
 
โครงการสายธารธรรม ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓
๕ ตุลาคม ๒๕๕๓
คุณเรณู มีชนะ หัวหน้าพยาบาลศูนย์บริการสารธารณสุข ๔๑ คลองเตย เป็นตัวแทนจากหลวงแม่ฯ มอบเงินช่วยเหลือจากโครการสายธารธรรมให้ถึงมือผู้รับ


 
โครงการสายธารธรรม ๒๙ สค ๒๕๕๓
อาทิตย์ ๒๙ สค ๒๕๕๓
คุณเรณู มีชนะ หัวหน้าพยาบาลศูนย์บริการสารธารณสุข ๔๑ คลองเตย เป็นตัวแทนรับมอบเงินสนับสนุนสมาชิกโครการสายธารธรรม ๓ รายสำหรับวันที่ ๓๑ สค ๕๓
 
โครงการสายธารธรรม

 

ทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000
โทร. (034)258-270 โทรสาร (034) 284-315 E-mail: [email protected]
Copyright (c) 2002-2006 Thai Bhikkhunis All rights reserved.


จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549