เป็นวารสารข่าวสตรีขาวพุทธนานาชาติ ภาคภาษาอังกฤษ ระยะ 3 เดือน เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2527 รายงานกิจกรรมสตรีชาวพุทธนานาชาติ โดยไม่แบ่งแยกลัทธิ, นิกาย หรือประเทศ

วัตถุประสงค์
                   - เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของสตรีชาวพุทธในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสารและสร้างความสัมพันธ์ในหมู่สตรีชาวพุทธ
                   - สนับสนุนให้เกิดภิกษุณีสงฆ์ และสร้างเครือข่ายกิจกรรมการเผยแพร่พระศาสนาโดยสตรีทั่วโลก
สมัครสมาชิก
                   ก. สมาชิกภายในประเทศไทย ค่าสมาชิกรายปีๆ ละ 100 บาท
                   ข. สมาชิกต่างประเทศ ค่าสมาชิกปีละ $12 จัดส่งหนังสือทางเมล์อากาศ

เนื้อหาเล่มที่ 70 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2545

เนื้อหาเล่มล่าสุด เล่มที่ 72 ประจำเดือน กรกฏาคม - กันยายน  2545  

 

Back    Home