โครงการอบรมพุทธสาวิกาเพื่อรับใช้สังคม

              เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิพุทธสาวิกา คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา( ศพพ.) และ โครงการผู้หญิงเพื่อสันติภาพฯ
เพื่อเปิดโอกาสให้สตรีชาวพุทธและนักบวชสตรี ได้ศึกษาและเรียนรู้ในเรื่อง ความเป็นชาวพุทธ พระธรรมวินัย ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบวชของสตรีจากการศึกษาพระไตรปิฎก ตลอดจนการพัฒนาระบบความคิดให้เข้าใจหลักพุทธธรรมที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตที่เท่าทันต่อกระแสของโลกปัจจุบัน
ปรัชญาพื้นฐานในการอบรม
              ประสงค์ให้ผู้เรียนได้คิดและฝึกปฏิบัติจริง อย่างเชื่อมโยงกับชีวิตในทุกด้านทั้งกาย ใจ และปัญญาอย่างสมดุล เพื่อให้เห็นคุณค่าของตนเองและเพื่อให้เกิดความเสียสละเอื้ออาทรต่อผู้อื่น

การเข้ากลุ่มสาวิกา  เป็นการเยียวยา  บำบัด  ฟื้นฟูสมาชิกในกลุ่ม ทำงานให้ส่วนรวม
กระบวนการในการอบรม
             บรรยาย การอบรมอย่างมีส่วนร่วม การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เดินป่า ประเมินผลและติดตามให้ความช่วยเหลือหลังจบการอบรม
วิทยากร
             พระไพศาล วิศาโล, ธัมมนันทาสามเณรี, ดร.สุวรรณา สถาอานันท์, ดร.วิลาสินี พิพิธกุล, อ.อวยพร เขื่อนแก้ว ฯลฯ
ระยะเวลาในการอบรม     รวม ๑๒ สัปดาห์ ในระหว่างวันที่ ๒๙ ก.ค.- ๑๘ ต.ค. ๒๕๔๕
ค่าใช้จ่าย     สมทบค่าใช้จ่ายอย่างต่ำท่านละ ๓,๐๐๐ บาท หรือบริจาคตามกำลังศรัทธา
 
ท่านที่สนใจ กรุณาติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
             วัตรทรงธรรมกัลยาณี โทร.(๐๓๔) ๒๕๘ ๒๗๐
             คุณพูลฉวี เรืองวิชาธร หรือ คุณอารยา พยุงพงศ์ โทร. (๐๒) ๓๑๔ ๗๓๘๕-๖

 

อบรมพุทธสาวิกา         โครงการเสวนาเพื่อผู้หญิง    บ้านศานติรักษ์  อบรมยุวพุทธสาวิกา