มูลนิธิพุทธสาวิกาจดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2542 โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • สนับสนุนส่งเสริมและสงเคราะห์สตรีและเด็กหญิงที่ด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 • ส่งเสริมให้สตรีมีความรู้ความสามารถที่จะประกอบสัมมาชีพ
 • ส่งเสริมศีลธรรมและวัฒนธรรม
 • ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์โดยร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
 • มูลนิธินี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

  กิจกรรมของมูลนิธิ มีเครือข่ายงานหลัก 3 โครงการ คือ

 • จดหมายข่าว YASODHARA เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อประสาน สื่อข่าวถึงกัน สำหรับผู้สนใจในกิจกรรมสตรีชาวพุทธนานาชาติ มีสมาชิกใน 35 ประเทศ
 • โครงการพุทธสาวิกา เป็นโครงการที่เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2534 เพื่ออบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติทางพุทธศาสนา สร้างความมั่นใจในความเป็นชาวพุทธ ให้สตรีได้มีดอกาสปฏิบัติธรรมร่วมกัน สร้างสมดุลทางกายและจิต ขณะเดียวกันฝึกตนเองเพื่อประดยน์ตนและประโยชน์ท่าน จัดอบรมครั้งละ 3 วัน
 • โครงการบ้านศานติ์รักษ์ เป็นโครงการสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือสตรีและเด็กหญิงที่ด้อยโอกาส เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เตรียมความพร้อมให้สมาชิกสามารถเผชิญหน้ากับอุปสรรคในชีวิตได้ดีขึ้น

  สนับสนุนมูลนิธิ

 • สมัครเป็นสมาชิก เพื่อจะได้รับทราบข่าวคราวการจัดกิจกรรของมูลนิธิ และเพื่อสร้างเครือข่ายมิตรสหายที่มีความสนใจในทิศทางเดียวกัน
 • สนับสนุนกิจกรรมโดยการร่วมบริจาคปัจจัยและสิ่งของตามควรแก่กาล
 • ร่วมดำเนินการโดยอุทิศแรงกายและสติปัญญา

  หมายเหตุ : ถ้าต้องร่วมสมทบปัจจัย คลิกที่นี้

 
กลับหน้าหลัก