ข่าวประชาสัมพันธ์
วัตรทรงธรรมกัลยาณี  มูลนิธิพุทธสาวิกา

                                    โครงการอบรม “ยุวสาวิกา”

ความเป็นมา

            ปัจจุบันสังคมไทย ถูกครอบงำโดยบริโภคนิยมและวัตถุนิยมเป็นอย่างมาก ทั้งอิทธิพลของสื่อในยุคโลกาภิวัฒน์ ยิ่งทำให้ค่านิยมดังกล่าวขยายตัวอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้เยาวชนไทยสูญเสียความเป็นชาวพุทธและความเป็นไทยไปมาก  นำไปสู่ปัญหาวัยรุ่นขายตัว ปัญหายาเสพติด ปัญหาความแตกแยกในครอบครัว ฯลฯ  ด้วยตระหนักในปัญหาดังกล่าว มูลนิธิพุทธสาวิกาจึงจัดโครงการอบรมนักเรียนหญิงขึ้น ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนหญิงได้มีโอกาสสัมผัสชีวิตที่เรียบง่าย สมถะ อยู่กับธรรมชาติ

- เพื่อให้ได้เรียนรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนา

- เพื่อให้ได้เรียนรู้ชีวิตของการอยู่ร่วมกัน รู้จักเอื้ออาทรผู้อื่น

- เพื่อให้ได้เรียนรู้การสร้างสมดุล กาย– จิต

วิธีการอบรม

            เป็นการอบรมที่ใช้รูปแบบการอบรมแบบผสมผสาน

1.  เรียนรู้หลักธรรมในพุทธศาสนาที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

2.  เรียนรู้การสร้างค่านิยมให้กับชีวิตที่ถูกต้อง มีคุณค่า มีเป้าหมาย

3.  เรียนรู้การอยู่ร่วมกันโดยสามัคคีธรรม

4.  เรียนรู้การดูแลกาย จากการฝึกโยคะและชี่กง

5.  เรียนรู้การดูแลจิตโดยการฝึกสมาธิ เพื่อให้ความจำดีขึ้น เรียนได้ดีขึ้น

ระยะเวลาการอบรม

            เข้าค่ายวันศุกร์เย็น – วันอาทิตย์เย็น

ค่าใช้จ่าย

            นักเรียน นักศึกษา ที่ทางโรงเรียน/สถานศึกษาติดต่อมาเป็นกลุ่ม ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่หากทางโรงเรียนจะร่วมทำบุญค่าใช้จ่ายก็ขอโมทนา

ผู้เข้ารับการอบรม

            นักเรียน-นักศึกษาหญิง (พร้อมอาจารย์ผู้ดูแล) ครั้งละไม่เกิน 30 คน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

            ทีมงานมูลนิธิพุทธสาวิกา นำโดยภิกขุนีธัมมนันทา  (อดีต ดร. ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์)

ติดต่อสอบถาม

            มูลนิธิพุทธสาวิกา  (034)  258 270

                       
                     
โครงการอบรมพุทธสาวิกา ประจำปี
2546

                 พุทธสาวิการุ่นที่ 35      12-14 กรกฎาคม 2546  รับสมัครด่วน!

                  พุทธสาวิการุ่นที่ 36      5-7 ธันวาคม 2546

 

      

กำหนดการทำบุญประจำปี  2546

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธุ์  วันมาฆะบูชา  (เวลา 10.30 และ 13.00 น. ฟังธรรม-เวียนเทียน)  
วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน วันไหว้ครู  วันคล้ายวันเกิดหลวงย่า
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา (13.00 น. ฟังธรรม-เวียนเทียน)
วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม  วันอาสาฬหบูชา 
วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม  วันเข้าพรรษา
วันอังคารที่ 12 สิงหาคม วันแม่ / ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม   ปวารณาออกพรรษา  ตักบาตรเทโว (7.00 น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง)
วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม ทอดกฐิน (13.00 น. พิธีถวายกฐิน)
วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม  วันปิยมหาราช
วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม  วันพ่อ/ถวายกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันพุธที่10 ธันวาคม พระนางสังฆมิตตาเถรี
วันพุธที่ 31 ธันวาคม ทำบุญวันสิ้นปี
สถานที่ติดต่อ
  วัตรทรงธรรมกัลยาณี
เลขที่  195  ถนนเพชรเกษม  ต. พระประโทน
อ. เมืองฯ  จ. นครปฐม   73000
โทร. (034) 258-270  โทรสาร (034) 284-315
ติชม  chatsumarn@hotmail.com