เทปธรรมะ Print E-mail
หัวข้อพระธรรมเทศนา ม้วนละ ๔๐ บาท

     

      ๑๔๔  ความรู้, วัฏฏะของดอกบัว /พระพุทธเจ้าสอนพระราหุล
      ๑๔๕  วิถีชีวิตชาวพุทธ /ความเพียร
      ๑๔๖  พระอรหันต์เถรี ๑๓ รูป
      ๑๔๗  ความรักของพ่อ /คลายปมโกรธด้วยเมตตา
      ๑๔๘  Meditation for Beginner/Over coming Obstacles to meditation
      ๑๔๙  ฝึกจิตปลงสังขาร /รูป
      ๑๕๐  แม่!/สันติภาพในอ้อมกอด
      ๑๕๑ การสืบสายภิกษุณีสงฆ์ในจีน /คุณูปการภิกษุณีสงฆ์
      ๑๕๒ อานาปาณสติ /การฝึกปฏิบัติจิต
      ๑๕๓ ความหมายของพุทธะ /วัฏฏะแห่งทุกข์
      ๑๕๔ พ่อ!/เพียงเพราะเรา...เข้าใจ
      ๑๕๕ Prparation to meditation/Spiritual uptiftment
      ๑๕๖ Before meditation/insight meditation
      ๑๕๗ Yasodhara/Arahat Theris
      ๑๕๘ Four Nobie truth/Four Noble Qualities/demand and supply
      ๑๕๙ Gonerating compassion/to be connected
      ๑๖๐  พุทธศาสนาสมัยสุโขทัย/พระนางสังฆมิตตาเถรี 
      ๑๖๑ เส้นทางสู่นิพพาน /มายาคติดในพุทธศาสนา ๑
      ๑๖๓  สุข ทุกข์ อยู่ที่ใจ /ชำระใจ วิบากกรรม
      ๑๖๔ ทฤษฎีการเกิด /ชีวิตก่อนตาย
      ๑๖๕ มายาคติดในพุทธศาสนา ๒/สะท้อนสังคมด้วยปัญญา
      ๑๖๖ การทำบุญ /กรรม 
      ๑๖๗ สุขภายในใจ /การก้าวล่วงแห่งทุกข์ 
      ๑๑๙ เผื่อใจไร้ทุกข์ /ความพยาบาท 
      ๑๒๐ พิจารณาความตาย /สังขาร ๒
      ๑๒๑ การเอื้อเฟื้อ /เป้าหมายของชีวิต
      ๑๒๒ ปริยัติ ปฏิบัติ /การเลือกอาจารย์
      ๑๒๓ Body As a Great Teacher/Meditation & Benefit
      ๑๒๔ Nonself
      ๑๒๕ Meditation for Buddhist & Christian/The First Sermon
      ๑๒๖ Be in the present-be happy/Loving Kindness
      ๑๒๗ ความเป็นมาของวัชรยาน /ความเป็นมาของมหายาน
      ๑๒๘ วิวัฒนาการของพระโพธิสัตต์ /วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
      ๑๒๙ พระนางยโสธรา /ชมพูทวีป
      ๑๓๒ ความรัก /กลัวผี,พรหมวิหาร  ๔
      ๑๓๓ สมาธิหินทับหญ้า /จากความรักสู่ความเมตตา 
      ๑๓๔ อนัตตา /ขันธ์  ๕ 
      ๑๓๕ บวชเพื่ออะไร /ชีวิตนักบวช 
      ๑๓๖ การทำสมาธิ /บุญกุศลของสมาธิ
      ๑๓๗ พระนางปชาบดีโคตมี /พระนันทะ,พระนางรูปนันทา,พระราหุล
      ๑๓๘ วันเกิด /สายสัมพันธ์แม่สู่ลูก 
      ๑๒๙ ปณิธานพระโพธิสัตต์ /วิถีชีวิตพระโพธิสัตต์ 
      ๑๔๐ เอาชนะทุกข์จากความพลัดพราก /ทำงานอย่างไรให้เป็นกุศล
      ๑๔๑ มลทินของนักบวช /วิถีชีวิตของนักบวช
      ๑๔๒ เพศนั้นสำคัญไฉน /สัตว์ในใจของคุณ
      ๑๔๓ พุทธคยา /ศาสนาเซน,นิกายเซน
        ๙๙  ฝึกสมาธิ /พุทธเมตตา ๑,๒,๓,๔
      ๑๐๐ บทสวดมนต์ทำวัตร เช้า-เย็น
      ๑๐๑ การบวชเป็นภิกษุณี /การเป็นภิกษุณี 
      ๑๐๒ บทบาทหน้าที่ของสตรีก่อนและในสมัยพุทธกาล
      ๑๐๓ ทำไมจึงต้องมีภิกษุณี /ภิกษุณีสงฆ์ในศรีลังกา
      ๑๐๔ คุณสมบัติของนักบวช /ภิกษุณีในประเทศไทย 
      ๑๐๕ สังคมภิกษุณีสงฆ์ในสมัยพุทธกาลการสืบสายภิกษุณีสงฆ์ในศรีลังกา
      ๑๐๖ ศรัทธา,ความงดงามแห่งจิต /แนวทางพระโพธิสัตต์ ๑ 
      ๑๐๗ มังสวิรัติ /แนวทางพระโพธิสัตต์ ๒
      ๑๐๘ การรับศีลโพธิสัตต์ /ศีลพระโพธิสัตต์ 
      ๑๐๙ การเกิดเป็นมนุษย์ /อายุขัย
      ๑๑๐  สุขาวดี /โพธิสัตต์ที่ควรรู้จัก
      ๑๑๑ อสุภกรรมฐาน /สังขาร ๑
      ๑๑๒ ชุมชนสังฆะ /การบิณฑบาตโปรดสัตว์
      ๑๑๓ กบิลพัสดุ์ /ศากยวงศ์ 
      ๑๑๔ พระอานนท์ /พระนันทะ,พระราหุล 
      ๑๑๕ สงบเพื่ออะไร /ธรรมะอยู่ที่ปล่อยวาง
      ๑๑๖ พรหมวิหาร  ๔ /พุทธัง สรณัง คัจฉามิ 
      ๑๑๗ ความเข้าใจในศีล /ชาวพุทธต้องเป็นผู้ดี
      ๑๑๘ อริยสัจ ๔ (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค) 
      ๑๖๒ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช /สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 

วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000
โทร. (034)258-270 โทรสาร (034) 284-315 E-mail: [email protected]
Copyright (c) 2002-2006 Thai Bhikkhunis All rights reserved.


จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549