หน้าแรก arrow มูลนิธิพุทธสาวิกา arrow บ้านศานติ์รักษ์โครงการช่วยเหลือสตรีและเด็กหญิงผู้ด้อยโอกาส
บ้านศานติ์รักษ์โครงการช่วยเหลือสตรีและเด็กหญิงผู้ด้อยโอกาส Print E-mail

หลักการและเหตุผล
      บ้านศานติ์รักษ์ก่อตั้งขึ้นโดย ดร. ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๓๙ แรกเริ่มเพื่อให้ความอนุเคราะห์สตรีที่มีครรภ์ไม่พึงประสงค์ เพื่อเป็นการผ่อนปรนปัญาหสังคม ต่อมาขยายฐานความช่วยเหลือได้ครอบคลุมสตรีและเด็กหญิงที่ด้อยโอกาสในสังคม ซึ่งเป็นกรณีที่เข้ามาที่บ้านมากขึ้นทุกทีในภาวะความขัดสนทางเศรษฐกิจ นอกจากจะเป็นสถานที่พักพิงแล้ว บ้านศานติ์รักษ์ยังเป็นสถานอบรมทางจิตใจให้แก่สมาชิกของบ้าน เพื่อให้เติบโตเป็นบุคคลที่คุณภาพทั้งทางกายและใจ มิใช่เพียงแต่ช่วยเหลือตนเองได้เท่านั้น แต่ยังมีความรู้ความสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย

วัตถุประสงค์
      - จัดหาสถานพักพิงแก่สตรีและเด็กหญิงผู้ด้อยโอกาส
      - ให้การศึกษาแก่เด็กหญิงที่ขาดผู้อุปการะ
      - ให้การอบรแก่กุลธิดาให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
      - สตรีและเด็กหญิงที่ขาดผู้อุปการะ
      - เป็นผู้อบรมสั่งสอนได้ (ไม่ว่ายากสอนยาก)

ผู้สนับสนุนโครงการ 
      สมาชิกของวัตรทรงธรรมกัลยาณี พุทธสาวิกาผู้เข้ารับการอบรมและท่านที่สนใจในโครงการ

สถานที่ตั้งโครงการ
      ตั้งอยู่ภายในวัตรทรงธรรมกัลยาณี ๑๙๕ ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐ โทร. (๐๓๔) ๒๘๔-๓๑๕ หรือ (๐๓๔) ๒๘๕-๒๗๐

ท่านที่ต้องการที่จะร่วมทำบุญเชิญ Downloads  แบบฟอร์มได้ที่นี้

 

วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000
โทร. (034)258-270 โทรสาร (034) 284-315 E-mail: dhammananda9@hotmail.com
Copyright (c) 2002-2006 Thai Bhikkhunis All rights reserved.


จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549