วัตถุประสงค์ Print E-mail

มูลนิธิพุทธสาวิกาจดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2542

     วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
      ๑. สนับสนุนส่งเสริมและสงเคราะห์สตรีและเด็กหญิงที่ด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
      ๒. ส่งเสริมให้สตรีมีความรู้ความสามารถที่จะประกอบสัมมาชีพ
      ๓. ส่งเสริมศีลธรรมและวัฒนธรรม
      ๔. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์โดยร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
      ๕. มูลนิธินี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

      กิจกรรมของมูลนิธิ มีเครือข่ายงานหลัง 3 โครงการ คือ
      ๑. จดหมายข่าว YASODHARA
      เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อประสาน สื่อข่าวถึงกัน สำหรับผู้สนใจในกิจกรรมสตรีชาวพุทธนานาชาติ มีสมาชิกใน 35 ประเทศ
      ๒. โครงการพุทธสาวิกา
      เป็นโครงการที่เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2534 เพื่ออบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติทางพุทธศาสนา สร้างความมั่นใจในความเป็นชาวพุทธ ให้สตรีได้มีดอกาสปฏิบัติธรรมร่วมกัน สร้างสมดุลทางกายและจิต ขณะเดียวกันฝึกตนเองเพื่อประดยน์ตนและประโยชน์ท่าน จัดอบรมครั้งละ 3 วัน
      ๓. โครงการบ้านศานติ์รักษ์
      เป็นโครงการสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือสตรีและเด็กหญิงที่ด้อยโอกาส เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เตรียมความพร้อมให้ สมาชิกสามารถเผชิญหน้ากับอุปสรรคในชีวิตได้ดีขึ้น

      สนับสนุนมูลนิธิ
      สมัครเป็นสมาชิก เพื่อจะได้รับทราบข่าวคราวการจัดกิจกรรของมูลนิธิ และเพื่อสร้างเครือข่ายมิตรสหายที่มีความสนใจในทิศทางเดียวกัน
      สนับสนุนกิจกรรมโดยการร่วมบริจาคปัจจัยและสิ่งของตามควรแก่กาล
      ร่วมดำเนินการโดยอุทิศแรงกายและสติปัญญา

 

วัตรทรงธรรมกัลยาณี เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000
โทร. (034)258-270 โทรสาร (034) 284-315 E-mail: [email protected]
Copyright (c) 2002-2006 Thai Bhikkhunis All rights reserved.


จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549