หลวงแม่

This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

 สาธารณะ

 ข่าวคราววัตรฯ

 

 
ค้นหาบทความ...
หน้าแรก
รายละเอียดของการเข้าพักปฏิบัติธรรมที่วัตร Print E-mail

รายละเอียดของการเข้าพักปฏิบัติธรรมที่วัตร
๑.ผู้ที่สนใจเข้าพักปฏิบัติธรรมต้องติดต่อที่ประชาสัมพันธ์ของวัตรโดยการโทรศัพท์นัดหมาย
โทร.๐๓๔-๒๕๘-๒๗๐ หรือมาติดต่อด้วยตนเองที่วัตร เพื่อนัดหมายขอพบหลวงแม่เพื่อขออนุญาตเข้าพักปฏิบัติธรรม
๒.เมื่อนัดหมายเรียบร้อยแล้วและพบหลวงแม่เพื่อขออนุญาตเข้าพักปฏิบัติธรรมตามวันเวลาที่กำหนด
๓.เมื่อหลวงแม่อนุญาตแล้วสิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วยในวันที่มาพักปฏิบัติธรรมก็คือ
บัตรประจำตัวประชาชน เสื้อผ้าชุดขาว (เสื้อแขนกระบอกและผ้าถุง สำหรับรับศีล ๘ หรือศีล ๕)
 รวมทั้งดอกไม้ธูปเทียนสำหรับขอศีล
๔.ปฏิบัติตามกติกาวัตรดังต่อไปนี้

กติกาวัตร
ขอ ต้อนรับสู่วัตรทรงธรรมกัลยาณี ขอขอบคุณและโมทนาที่ท่านเลือกมาปฏิบัติธรรมที่วัตรของเรา อย่างไรก็ตามเพื่อให้ชุมชนสังฆะของเราดำเนินไปด้วยดี  ทางวัตรขอถือโอกาสแจ้งให้ท่านทราบถึงกติกาพื้นฐานที่จะพึงเอื้อให้เราอยู่ด้วยกันอย่างสมสนฉันท์และสงบสุข 
เราคาดหวังว่าท่าน
      ๑.รักษาศีลขั้นต่ำ คือ ไม่เบียดเบียนสัตว์ ไม่อยากได้ของเขา ไม่เสพกาม รักษาสัมมาวาจา และไม่เสพเครื่องดองของเมาตลอดจนบุหรี่
      ๒.ร่วมปฏิบัติกิจของวัตร
           ๒.๑รับประทานอาหารตามเวลา อาหารเช้า ๗.๐๐น. อาหารกลางวัน ๑๑.๓๐ น.
           ๒.๒ ทางวัตรรับประทานอาหารมังสวิรัติ 
           ๒.๓ ทำวัตรเช้า ๕.๓๐น. ทำวัตรเย็น ๑๙.๐๐น.
           ๒.๔ ทำงานเพื่อถวายแรงกายร่วมกัน เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๐๐น.
๓.เวลาขึ้นสวดมนต์ใส่ชุดขาว เวลาธรรมดาแต่งกายมิดชิดเพื่อเป็นการเคารพสถานที่               
๔.สนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่ทางวัตรเป็นค่าที่พักวันละ ๑๐๐ บาท/คน ค่าอาหารมื้อละ ๕๐ บาท
 หวังว่าท่านจะใช้ประโยชน์ในการมาอยู่ในบริบทของวัตรให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง และส่วนรวม
หากมีความขาดตกบกพร่องอย่างไรในเรื่องที่พัก และอาหารขอให้แจ้งประชาสัมพันธ์ได้เสมอ
                                                                                                             ฝ่ายประชาสัมพันธ์และธุรการ
                                                                                                                วัตรทรงธรรมกัลยาณี  

 

สิ่งที่ควรนำมาด้วย/ข้อควรปฏิบัติ
- ยางมัดผมสีดำ,กิ๊ปติดผมดำหรือที่คาดผมสีดำแบบไม่มีลวดลาย,
- เนื่องจากชุดขาวมีความบางดังนั้นควรใส่เสื้อกล้ามแบบเรียบร้อยสีขาวและซับในแบบกระโปรงหรือกางเกงแบบเรียบร้อยสีขาว
- ของใช้ส่วนตัวที่ไม่มีกลิ่นหอม ไม่ใช่เครื่องหอม
- สำหรับศีล 8 มีข้อห้าม ห้ามใส่เครื่องประดับ เช่น สร้อย ต่างหู และควรตัดเล็บมาให้เรียบร้อย ไม่ทาสี

 

ทรงธรรมกัลยาณีภิกษุณีอาราม เลขที่ 195 ถนนเพชรเกษม ต. พระประโทน อ.เมืองฯ จ.นครปฐม 73000
โทร. (034)258-270 โทรสาร (034) 284-315 E-mail: dhammananda9d@gmail.com
Copyright (c) 2002-2006 Thai Bhikkhunis All rights reserved.


จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2549