บริจาควัตรทรงธรรมกัลยาณี

ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายปัจจัยตามอัธยาศัย ขออนุโมทนาในบุญกุศลครั้งนี้ด้วยนะคะ

ข้าพเจ้า.........................................................................................................
      สกุล.............................................................................................................
      ที่อยู่.............................................................................................................
            .............................................................................................................
      โทรศัพท์..............................................โทรสาร...............................................

ขอถวายปัจจัยสำหรับ
สร้างพระไภษัชยคุรุฯ             ...................................................บาท    
สร้างพระภิกษุณีอรหันต์เถรี     ...................................................บาท
ถวายกองทาน                     ...................................................บาท
บำรุงน้ำ-ไฟ                       ...................................................บาท
จัดทำหนังสือธรรมะ              ...................................................บาท  
จัดทำเทป-ซีดีธรรมะ             ...................................................บาท
จัดทำแผ่นพับของวัตร           ...................................................บาท

ซ่อมบำรุงวัตร                     ...................................................บาท
ถวายค่าดูแลหลวงย่า             ...................................................บาท  
ถวายส่วนตัว (ระบุชื่อ)………................……………จำนวน…......….............บาท

      ท่านสามารถโอนเงินเข้า  ชื่อบัญชี ภิกษุณีฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์   
                                       ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาพระประโทน
                                       บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 649-2-15986-9

และส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินมายังโทรสาร (๐๓๔) ๒๘๔ ๓๑๕ หรือ email มายังที่ This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it  เพื่อที่ทางวัตรจะได้ส่งใบอนุโมทนาบุญมายังท่านได้ภายหลัง