การอบรมภิกษุณีสงฆ์นานาชาติในพรรษา

      ในการประดิษฐานภิกษุณีสงฆ์ในประเทศไทยเพื่อให้เป็นไปตามเจตน์จำนงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงมอบหมายพระศาสนาให้อยู่ในความดูแลของพุทธบริษัท 4 เมื่อยังไม่มีภิกษุณีสงฆ์ ภิกษุณีที่เพิ่งเริ่มอุปสมบท ควรที่จะได้อยู่กันเป็นสังฆะอย่างน้อยที่สุดในช่วงเข้าพรรษา โดยมีพระอาจารย์(ฝ่ายภิกษุณีสงฆ์) ให้การอบรมสั่งสอน เมื่อทางวัตรทรงธรรมกัลยาณีจัดการอบรมสำหรับภิกษุณีขึ้น จึงเชิญให้ภิกษุณีสงฆ์จากประเทศอื่นๆ ที่เพิ่งบวช และยังขาดการอบรมได้รับการอบรมไปพร้อมๆ กัน นับเป็นการปลูกฝังคณะสงฆ์ที่ดี
      ในพรรษา 2547 (1 ส.ค. - 29 ต.ค. 2547) ทางวัตรทรงธรรมกัลยาณี จะได้นิมนต์อุปัชฌาย์จากศรีลังกาให้มาเป็นอาจารย์ประจำ และได้นิมนต์พระภิกษุณีจากนานาประเทศได้มาร่วมฝึกอบรม ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย ฝึกการสวดพระปาฏิโมกข์ ศึกษาเกี่ยวกับหลักคำสอนในพุทธศาสนา ตลอดจนการฝึกอบรมในแนวที่จะเอื้ออาทรต่อปัญหาสังคม เพื่อให้คณะสงฆ์ได้ดูแลพระศาสนาและสังคมได้เต็มที่
      โครงการนี้ให้ความรู้ทั่วไปทั้งแก่ภิกษุณี สามเณรี นักบวชสตรี หรือแม้ฆราวาสที่ตั้งใจที่จะเลือกหนทางการเป็นนักบวชด้วย
      หากท่านสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการก็ดี หรือสนใจที่จะอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ หรือเป็นอาสาสมัครเข้ามาช่วยโครงการก็ดี ติดต่อขอรายละเอียดโครงการได้ที่ สามเณรีธัมมธารี (034) 258270
      หากท่านเห็นว่าโครงการนี้จะยังประโยชน์แก่พระศาสนาและยินดีมีส่วนในการขับเคลื่อนให้โครงการนี้เป็นจริง จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายตลอดพรรษาได้ดังนี้

      ค่าใช้จ่าย อาหาร/น้ำ/ไฟ ต่อ 1 คน                10,000   บาท
      ค่าเดินทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ศรีลังกา          23,500   บาท 
                                กรุงเทพฯ - พนมเปญ       12,400   บาท
                                กรุงเทพฯ - ร่างกุ้ง           11,000   บาท
                                กรุงเทพฯ - กัฎมัณฑุ        27,000   บาท
                                กรุงเทพฯ - เดลี               15,800   บาท
                                กรุงเทพฯ - จาร์การ์ต้า      27,000   บาท

      ท่านสามารถเลือกที่จะสนับสนุนการอบรมครั้งนี้ ได้ในรายการต่างๆ ตามประสงค์ หรือจะเลือกสนับสนุนเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านอาหาร/น้ำ/ไฟ หรือ สนับสนุนค่าเดินทางของพระภิกษุณีนานาชาติองค์ใดองค์หนึ่ง ได้ตามกำลังศรัทธา ซึ่งการจัดอบรมพระภิกษุณีนานาชาติจำนวน 15 รูปในพรรษานี้ รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 400,000 บาท
      และในวันที่ 6 เมษายน 2547 เป็นวันไหว้ครู และหากหลวงย่ายังมีชีวิตอยู่ ท่านก็จะครบ 96 ปี เราจะถวายผ้าป่าเป็นการสมทบทุนเพื่อโครงการนี้ ถวายกุศลเพื่อบูชาครู และเป็นการทำบุญให้หลวงย่า ตลอดจนผู้มีพระคุณของเรา จึงขอบอกบุญมายังศิษยานุศิษย์ ลูกหลานและพี่น้องสายโพธิสัตต์ทุกท่าน ได้มีส่วนในการถวายผ้าป่า ตามกำลังทุนทรัพย์และกำลังศรัทธา

      คณะกรรมการมูลนิธิพุทธสาวิกา
      วัตรทรงธรรมกัลยาณี