การบวชภิกษุณี
 • การเตรียมตัว ผู้ที่สนใจจะใช้ชีวิตเป็นภิกษุณี ต้องติดตามค้นหาตัวเอง มีขั้นตอนดังนี้
        - ฝึกเป็นชาววัด
        - บวชเป็นแม่ชี
        - ผ่านการอบรมในโครงการพุทธสาวิกาเพื่อการพัฒนาสังคม
        - เตรียมตัวบรรพชาเป็นสามเณรี
        - หลังจาก 2 ปี เตรียมตัวอุปสมบท
 • คุณสมบัติ
        - ไม่จำกัดอายุ แต่ต้องมีสุขภาพดี ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงเพศสมณะ
        - ไม่จำกัดความรู้ แต่ต้องอ่านออกเขียนได้
        - ไม่บ้า ใบ้ บอด หนวก ทั้งทางกายและใจ
        - เข้าใจจุดประสงค์ของการบวชเป็นภิกษุณี
 • กฎเกณฑ์
        - เมื่อบรรพชาแล้ว จะต้องจำพรรษาอยู่ด้วยกัน ติดต่อกัน 2 พรรษา เพื่อให้ครบอายุของนวกะภิกษุณี ในช่วง 2 พรรษาแรก จะนิมนต์พระภิกษุณีสงฆ์มาจากศรีลังกา เพื่อร่วมให้การอบรมและให้ความรู้แก่ภิกษุณีสงฆ์