การอบรมพุทธสาวิกา
สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีชาวพุทธ การอบรมพุทธสาวิกาในปี ๒๕๕๐ ก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องค่ะ โดยปี ๒๕๕๐  ทางวัตรมีกำหนดการคร่าวๆ ที่จะจัดการอบรมในเดือนมีนาคม เมษายน สิงหาคม และธันวาคม โดยมีรายละเอียดดังนี้

     ๓ - ๕ มีนาคม       การอบรมพุทธสาวิกาครั้งที่ ๔๙     บูชาคุณพระพุทธเจ้า
     ๖ - ๘  เมษายน     การอบรมพุทธสาวิกาครั้งที่ ๕๐      บูชาคุณครูอาจารย์
     ๑๑ - ๑๓ สิงหาคม  การอบรมพุทธสาวิกาครั้งที่ ๕๑      บูชาคุณมารดา
     ๘ - ๑๐ ธันวาคม   การอบรมพุทธสาวิกาครั้งที่ ๕๒      บูชาคุณบิดา

     การอบรมในแต่ละครั้งจะมีการเน้นที่แตกต่างกันไป ทั้งทางด้านเนื้อหา, การปฏิบัติ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ หากท่านใดสนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเวบนี้ค่ะ 

     เนื่องจากเป็นการอบรมติดต่อกัน ๓ วัน การจัดเตรียมสถานที่พักอาศัยให้เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าอบรมจึงเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้นการอบรมในแต่ละครั้งจะรับจำนวนจำกัด เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์วัตรทรงธรรมกัลยาณี โทรศัพท์ (๐๓๔) ๒๕๘๒๗๐