กิจกรรมทุกสัปดาห์

      วันพระ วันสำตัญทางศาสนา และวันอาทิตย์

  • เริ่มพิธีถวายกองทาน เวลา 10.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าและนั่งสมาธิพร้อมฟังธรรม
  • ร่วมถวายภัตตาหารภิกษุณี, สามเณรี ที่ประจำอยู่ที่วัตร การถวายกองทาน  ถวายทานแด่พระพุทธเจ้า  พระอรหันต์สาวก  พระอรหันต์สาวิกา  และพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย  ซึ่งจะกระทำทุกวันพระและวันอาทิตย์
  • ร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน
  • คุณๆ สามารถนำอาหารมาร่วมคนละ 1 อย่าง หรือผลไม้ แต่ขอให้เผื่อแผ่ผู้อื่นด้วย