โครงการอบรมสารัตถะพระพุทธศาสนา ในพรรษา ๒๕๔๙

หลักการและเหตุผล
      ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประชากร ๖๗ ล้านคน นับถือพุทธศาสนาร้อยละ ๙๕ แต่ในความเป็นจริงเราก็ทราบกันดีว่า  รูปแบบพุทธศาสนาที่นับถือกันในประเทศไทยเป็นแบบประชานิยม  ในการหวังที่จะสืบพระศาสนาได้อย่างแท้จริงเรายังต้องศึกษาพระพุทธศาสนาอยู่อีกมาก  มูลนิธิฯตระหนักในภาระหน้าที่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามอบหมายให้พุทธบริษัททั้งสี่ดูแลสืบสานพระศาสนา  จึงจัดโครงการหลักสูตรอบรมพระพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งที่ ๓  เพื่อให้ความรู้แก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปที่สนใจในช่วงเข้าพรรษา  โดยจะมีการสอนทุกวันอาทิตย์   นอกจากการสอนในภาคทฤษฎีแล้ว  จะมีการสอนงานประดิษฐ์เสริม เช่น สอนทำดอกไม้ ถักนิตติ้ง ถักแท้ต แกะสลักผักผลไม้ เป็นต้น
      วันเวลา          วันอาทิตย์ ที่ ๑๖ ก.ค. - ๑ ต.ค. ๒๕๔๙ 
      เวลา              ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.
      สถานที่          ห้องประชุม อาคารห้องสมุด วัตรทรงธรรมกัลยาณี
      วิทยากร         ธัมมนันทา ภิกษุณี, ส.ธัมมธีรา, ส.ธัมมทินนา,ส.ธัมมวัณณา อาจารย์มารดารัตน์ และคณะ
      อุปกรณ์การเรียนสำหรับการฝีมือ จะมีค่าอุปกรณ์ต่างหาก

      ตารางเวลา
      ก.ค. ๑๖    ศากยะวงศ์
             ๒๓   กบิลพัสดุ์
             ๓๐   พระญาติ
      ส.ค.   ๖   แก่นพระพุทธศาสนา ๑
             ๑๓               ”              ๒
             ๒๐   ปฏิจจสมุปบาท
             ๒๗   คณะสงฆ์ พุทธบริษัท ๔
      ก.ย.   ๓   ภิกษุณีสงฆ์
             ๑๐   ตรงกับเพิ่มพลัง  ไปเรียนรวมกัน
            ๑๗    พระไตรปิฎก
            ๒๔    ปฐมสังคายนา
      ต.ค.  ๑    เถรวาท-มหายาน
     
      ท่านที่สนใจ กรุณากรอกในสมัครและชำระค่าอบรมได้ที่สามเณรีธัมมวัณณา ๐ ๓๔๒๕ ๘๒๗๐