โครงการพัฒนาจิตเข้มข้น

โครงการพัฒนาจิตเข้มข้น เพื่อคนทีมงานอาสาสมัคร ด่วนจำนวนจำกัด

      โครงการอบรมสตรีชาวพุทธ ครั้งที่ ๔
      ๑๘ ก.ค.-๒๓ ต.ค. ๒๕๔๘
 
      กิจกรรมของวัตรทรงธรรมกัลยาณีในช่วงที่ผ่านมา นอกจากจะมีการอบรมระยะสั้นสำหรับคนทำงานในโครงการ “พุทธสาวิกา” ช่วงละ ๓ วัน ติดต่อกันมาเข้าปีที่ ๑๓ แล้ว เรายังได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรพระพุทธศาสนาและพระวินัยในช่วงเข้าพรรษาตลอดพรรษาให้แก่ภิกษุณี สามเณรี แม่ชี และฆราวาสจากนานาชาติ
      ในปีนี้ก็เช่นกัน จะมีโครงการอบรมสตรีชาวพุทธครั้งที่ ๔ ขึ้น ในช่วงเข้าพรรษาเช่นเคย แต่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากเดิม มุ่งเน้นในเรื่องการศึกษาพุทธศาสนาเพื่อรับใช้สังคม หรือตรงกับภาษาอังกฤษว่า Engaged Buddhism ซึ่งเป็นแนวคิดที่ตรงกับเรื่องการทำงานโพธิสัตต์ที่วัตรฯ เราถือปฏิบัติอยู่
      ในโครงการดังนี้จะเน้นเผยแพร่องค์ความรู้ที่จะทำให้กลุ่มสตรีผู้เข้า รับการอบรมได้เข้าใจถึงการประสานความสัมพันธ์ในงานเพื่อสังคมเข้ากับการพัฒนาจิตวิญญาณไปพร้อมๆ กัน โดยตั้งเป้าไว้ที่กลุ่มเป้าหมายซึ่งทำงานอาสาสมัครเพื่อสังคมจากองค์กรเครือข่ายที่เคยทำงานร่วมกับทางวัตรฯ มาในหลายๆ กิจกรรม
      หลักสูตรนี้ใช้เวลาในการอบรม ๓ เดือนซึ่งจะเป็นการเข้ามาอยู่ร่วมกันในชุมชนสังฆะ เพื่อปรับฐานทางด้านจิตใจ ศึกษาแนวทางในการพัฒนาจิต พร้อมๆ ไปกับการให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนา ทั้งที่เป็นประวัติ วัฒนธรรม ปรัชญา และการเรียนรู้รูปแบบของการอยู่ร่วมกัน รวมไปถึงการฝึกกิจกรรมละลายอัตตาในหลากหลายรูปแบบ วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็เพื่อให้อาสาสมัครได้นำไปใช้ในชีวิตการทำงานเพื่อสร้างความสุข ความสงบ และสันติให้เกิดขึ้นในใจ
      สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามและขอใบสมัครได้ที่ประชาสัมพันธ์ โทร.๐-๓๔๓๕-๘๒๗๐ หรือส่งจดหมายใบสมัครมาที่สามเณรีธัมมธารี วัตรทรงธรรมกัลยาณี ๑๙๕ ถนนเพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐ This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it